۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : علي
نام خانوادگي : غفارپناه
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : رياضي
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-غفارپناه ع، ايطحي ف "خواص همولوژي جبرهاي نيم سگال و جبرهاي سگال مجرد " چهل و نهمين کنفرانس رياضي ايران (1397)
۲-غفارپناه ع "دوتصويري تقريبي و دوتختي تقريبي حاصلضرب جبرهاي باناخ " چهل و نهمين کنفرانس رياضي ايران (1397)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
معادلات ديفرانسيل
رياضي عمومي۱
رياضي عمومي۲
معادلات ديفرانسيل
مباني منطق ونظريه مجموعه ها
رياضي مهندسي
مباني اناليز رياضي
مباني هندسه
مباني علوم رياضي
معادلات ديفرانسيل
تاريخ رياضيات
مباني منطق ونظريه مجموعه ها
آناليز رياضي
كارشناسي ناپيوسته
رياضيات مهندسي
كـارشناسي
ريا ضي عمومي۱
رياضي عمومي۲
رياضيات مهندسي
كارشناسي ناپيوسته
معادلات ديفرانسيل
كـارشناسي
رياضي عمومي۱
رياضي ۲
رياضي مهندسي
جبر خطي
رياضي عمومي۱
رياضيات مهندسي
رياضي عمومي۲
رياضي ۱
رياضي ۲
رياضيات۱
- رياضيات

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)