۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : علي
نام خانوادگي : غفارپناه
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : رياضي
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
معادلات ديفرانسيل
رياضي عمومي۲
معادلات ديفرانسيل
مباني منطق ونظريه مجموعه ها
رياضي مهندسي
مباني اناليز رياضي
مباني هندسه
مباني علوم رياضي
معادلات ديفرانسيل
تاريخ رياضيات
مباني منطق ونظريه مجموعه ها
كارشناسي ناپيوسته
رياضيات مهندسي
كـارشناسي
ريا ضي عمومي۱
رياضي عمومي۲
رياضيات مهندسي
كارشناسي ناپيوسته
معادلات ديفرانسيل
كـارشناسي
رياضي عمومي۱
رياضي ۲
رياضي مهندسي
جبر خطي
رياضي عمومي۱
رياضيات مهندسي
رياضي عمومي۲
رياضيات۱
- رياضيات

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)