۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عليرضا
نام خانوادگي : راستي
سال تولد : 1356
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1397
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : زبان انگليسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : a.rasti@kazerunsfu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
1- Rasti A (2018) Iranian EFL Teachers’ Sense-Making of Policy Reforms: The Case of the New Communicative-Based Curriculum Journal of Teaching Language Skills 38:169-193
2- Rasti A (2017) Making sense of EFL teacher agency: Insights from an Iran case study Journal of English Language Teaching and Learning 9:145-169
3- Rasti A (2012) Actor analysis and action delegitimation of the participants involved in Iran's nuclear power contention: A case study of The Economist Discourse & Society 6:729-748

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
1-Rasti A "A Symposium on Futurology of Language Teaching " 16th International TELLSI Conference on Futurology of English Language Teaching and Literature (1397)
2-Rasti A "Teacher Preparation for EFL Private Supplementary Tutoring:The Missing Link in the Iranian TEFL Curriculum at the Tertiary Level " Futurology of English Language Teaching and Literature (1397)
3-Rasti A "Un)Making of Language Education Policy Change at Grass-Roots Level " Futurology of English Language Teaching and Literature (1397)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
انگليسي
كـارشناسي
خواندن و درك مطلب ۱
خواندن و درك مطلب ۳
دستور و نگارش ۱
گفت وشنود ۱
گفت و شنود ۲
آوا شناسي
كليات زبانشناسي ۱
كليات زبانشناسي ۲
نمونه هاي نثر ساده انگليسي
درآمدي بر ادبيات ۱
درآمدي بر ادبيات ۲
انگليسي عمومي ۱
زبانشناسي مقابلهاي و تحليل خطاها
تدريس عملي ۲ دبيرستان
خواندن متون مطبوعاتي
تهيه مطالب كمك آموزشي
تهيه مطالب درسي دبيرستان
بررسي و تحليل محتواي كتابهاي دوره دبيرستان
كاربرد كامپيوتر در آموزش زبان
آشنايي با کاربرد رايانه

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)