۱۳۹۹/۰۷/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عليرضا
نام خانوادگي : راستي
سال تولد : 1356
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 1397
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : زبان انگليسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : a.rasti@kazerunsfu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
۱- راستي ع (1399) ارزيابي دروني و بيروني کتاب اصول و روش ترجمه پژوهش نامه انتقادي متون و برنامه هاي علوم انساني 7:1-22
۲- راستي ع (1398) رويکرد معنا شناسانه قالبي به انواع فعل ناقل و راهبرد هاي برگردان آن ها در ادبيات روايي: مطالعه موردي برگردان فارسي رمان دل تاريکي مطالعات زبان و ترجمه 52:57-77
3- Rasti A, Khajavi Y (2020) A discourse analytic investigation into politicians' use of rhetorical and persuasive strategies: The case of US election speeches Cogent Arts & Humanities 7:1-15
4- Rasti A (2019) A Textual Poststructuralist Reading of Quality Assuarnce Policy in Iran's Higher Education Higher Education Policy 125:1-18
5- Rasti A (2018) Iranian EFL Teachers’ Sense-Making of Policy Reforms: The Case of the New Communicative-Based Curriculum Journal of Teaching Language Skills 38:169-193
6- Rasti A (2017) Making sense of EFL teacher agency: Insights from an Iran case study Journal of English Language Teaching and Learning 9:145-169
7- Rasti A (2012) Actor analysis and action delegitimation of the participants involved in Iran's nuclear power contention: A case study of The Economist Discourse & Society 6:729-748

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-راستي ع "رويکرد معناشناسانه قالبي به انواع افعال نقل قول گر و راهبردهاي برگردان آن ها در ادبيات روايي: مطالعه موردي برگردان فارسي رمان دل تاريکي " اولين کنفرانس بين المللي مطالعات زبان انگليسي (1398)
2-Rasti A "A Symposium on Futurology of Language Teaching " 16th International TELLSI Conference on Futurology of English Language Teaching and Literature (1397)
3-Rasti A "Teacher Preparation for EFL Private Supplementary Tutoring:The Missing Link in the Iranian TEFL Curriculum at the Tertiary Level " Futurology of English Language Teaching and Literature (1397)
4-Rasti A "Un)Making of Language Education Policy Change at Grass-Roots Level " Futurology of English Language Teaching and Literature (1397)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
انگليسي
كـارشناسي
خواندن و درك مطلب ۱
خواندن و درك مطلب ۳
دستور و نگارش ۱
گفت وشنود ۱
گفت و شنود ۲
گفت و شنود ۳
آوا شناسي
كليات زبانشناسي ۱
كليات زبانشناسي ۲
اصول و روش ترجمه
نمونه هاي نثر ساده انگليسي
درآمدي بر ادبيات ۱
درآمدي بر ادبيات ۲
انگليسي عمومي ۱
زبانشناسي مقابلهاي و تحليل خطاها
ترجمه پيشرفته
تدريس عملي ۲ دبيرستان
خواندن متون مطبوعاتي
تهيه مطالب كمك آموزشي
بررسي كتابهاي درسي راهنمايي
تهيه مطالب درسي دبيرستان
بررسي و تحليل محتواي كتابهاي دوره دبيرستان
كاربرد كامپيوتر در آموزش زبان
آزمون سازي
آشنايي با کاربرد رايانه

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)