۱۳۹۹/۰۹/۱۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : محمد رضا
نام خانوادگي : تقدسي
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (4)
1- Taghadosi M, Niknam A, Khorashadizade S (2020) Electron-Exchange and Correlation Effects on Filamentation Instability of a High-Density Current-Driven Plasma Physics of Plasmas 27:0321131-0321137
2- Khorashadizadeh S, Taghadosi M, Niknam A (2016) Nonlinear dynamics of filamentation instability and current filament merging in a high density current-driven plasma Radiation Effects and Defects in Solids-Incorporating Plasma Science and Plasma Technology 170:945-955
3- Khorashadizadeh S, Taghadosi M, Niknam A (2015) Filamentation instability in a current-carrying plasma in the presence of quantum effects Contributions to Plasma Physics 55:315-320
4- Niknam A, Taghadosi M, Khorashadizadeh S (2013) Formation of current filaments and magnetic field generation in a quantum current-carrying plasma Physics of Plasmas 20:092310-092310

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-تقدسي م "به کارگيري روش وردشي در مطالعه تحول زماني رشته اي شدن پلاسما " چهارمين کنفرانس فيزيک رياضي ايران (1398)
۲-خسروپور ب، تقدسي م "بررسي آهنگ گذار در حضور کمينه طول مشاهده پذير " کنفرانس فيزيک ايران (1397)
۳-تقدسي م "حل معادله ديفرانسيل حاکم بر ناپايداري بيم پلاسماي چگال به روش تجزيه آدومين " کنفرانس فيزيک رياضي ايران (1396)
۴-خراشادي زاده س، نيکنام ع، ميرزايي شيخ آبادي ت، تقدسي م "اثرات برخوردي و حرارتي يون در برهمکنش پلاسماي متقابل کم يونيزه " کنفرانس ملي تخليه هاي الکتريکي پلاسما و مهندسي پلاسما فوتونيک ايران (1390)
۵-سبک روح م، تقدسي م، اميرآبادي ح "اندازه گيري سرعت سوختن گاز استيلن در جوشکاري اکسي استيلن توسط سرعت سنجي ليزري " يازدهمين کنفرانس مهندسي ساخت و توليد ايران (1389)
۶-تقدسي م، سلطان الکتابي م "به کارگيري روش سرعت سنجي دوپلري ليزري در اندازه گيري دوبعدي فشارهاي رينولدز و سرعت سوختن گاز بوتان " دوازدهمين کنفرانس سالانه اپتيک و فوتونيک ايران (1384)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيک پايه۱
فيزيک پايه ۲
فيزيک پايه ۳
ازمايشگاه فيزيک پايه۳
آزمايشگاه فيزيک پايه۳*
آزمايشگاه فيزيک پايه۱*
آزمايشگاه فيزيک پايه۲*
فيزيک جديد ۱
مکانيک تحليلي ۱
مکانيک تحليلي ۲
الکترو مغناطيس۱
الکترو مغناطيس۲
مکانيک کوانتومي ۲
اپتيک
تکنيک خلا
ليزر
اسپكتروسكوپي
فيزيک پايه ۱
فيزيک پايه۲
فيزيک پايه۳
فيزيک پايه۴
الکترو مغناطيس۱
الکترو مغناطيس۲
مکانيک کوانتومي۱
مکانيک کوانتومي۲
اپتيک
فيزيک اتمي ومولکولي
فيزيک پلاسما
کاربردهاي ليزر
روشهاي تجربي در فيزيک
امواج وارتعاشات
فيزيک عمومي
فيزيک ۱
آز فيزيک ۱
فيزيک ۲
اپتيک۱
الکترو مغناطيس۱
كارشناسي ناپيوسته
الکترومغناطيس
كـارشناسي
فيزيک۱
فيزيک۲
الکترومغناطيس
استاتيك
فيزيك۱
فيزيك ۲
فيزيك نور
ديناميك
الكترو مغناطيس
مكانيك كوانتومي
فيزيک ۳
فيزيک پايه۱
فيزيک پايه۲
فيزيک پايه ۱
آزمايشگاه فيزيک۲
فيزيک پايه۲
فيزيک

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)