۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مسلم
نام خانوادگي : عباسي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (81)

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-عباسي م "بررسي تاثير مقابله درمانگري مادران در کاهش شدت و افزايش فاصله حملات صرعي در کودکان " نخستين کنگره سراسري روانشناسي کودک و نوجوان (1392)

چاپ كتاب


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روش تحقيق در شهر سازي
روانشناسي تربيتي
روانشناسي تحولي ۱
-روانشناسي تجربي
روش تحقيق (کمي و کيفي)
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
روانشناسي رشد ۲
روانشناسي تجربي
روانشناسي كودكان استثنايي
مباحث اساسي در روانشناسي ۲
روانشناسي تحولي ۲
آموزه هاي روانشناختي در قرآن
روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي تربيتي
روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۱
روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
--روانشناسي تجربي
روش هاي تحقيق در روانشناسي
روانشناسي کودکان استثنايي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (5)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محبوبه السادات ابطحي مداخله اي در خودانتقادي، خودبخشايشگري و سازش رواني اجتماعي با بيماري در بيماران سرطان سينه: اثربخشي آموزش ذهن مشفق ۱۳۹۷
فاطمه عسکرپورکبير مداخله اي در خودانتقادي، سازگاري و بخشش رنجش خاص زناشويي همسران جانبازان شيميايي: اثربخشي آموزش ذهن مشفق ۱۳۹۷
سعيده شاد اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر عزت نفس جنسي، دلزدگي زناشويي و مهارت مندي هيجاني زنان بدسرپرست ۱۳۹۶
محمد کلواني بزچلويي آزمون برازندگي نظريه ي رفتار برنامه ريزي شده جهت پيش بيني رفتارهاي پرخطر و تکانشوري ۱۳۹۶
بهمن تيزرو اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر پذيرش، سازگاري رواني_اجتماعي و خودکارآمدي شخصي نوجوانان دچار سوگ ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)