۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مسلم
نام خانوادگي : عباسي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (85)
۱- عباسي م (1398) بررسي رابطه خودتنظيمي، فرسودگي تحصيلي و اشتياق يادگيري با سازگاري شغلي دانشجويان پرستاران نشريه راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي 5:122-132
۲- عباسي م (1398) مداخله اي در عاطفه مثبت و منفي و استرس زناشويي زوجين در معرض طلاق شهر بوشهر: اثربخشي مدل امنيت هيجاني مجله روانشناسي باليني 3:67-75
۳- عباسي م (1398) اثر بخشي آموزش شناختي- رفتاري مبتني بر خستگي بر ابعاد خستگي پرستاران بخش مراقبت ويژه نشريه آموزش پرستاري 3:26-36
۴- عباسي م (1397) نقش تعارض کار- خانواده و استرس شغلي در پيش‌بيني اشتياق شغلي پرستاران نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي البرز 7:98-106

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-عباسي م "کاربست مداخله شناختي رفتاري مبتني بر خستگي در پرستاران:اثرها بر پيامدها هاي شناختي و هيجاني " هفتمين کنگره انجمن روانشناسي ايران (1398)
۲-عباسي م "تاثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر خود انتقادي و سازگاري دختران ازدواج نکرده سن بالا " هفتمين کنگره انجمن روانشناسي ايران (1398)
۳-عباسي م "اثربخشي آموزش مبتني بر پذيرش و تعهد بر اضطراب اجتماعي و مهارتمندي هيجاني و بهزيستي اجتماعي پرستاران " همايش ملي روانشناسي و سلامت (1397)
۴-عباسي م "رابطه اختلالات شخصيتي و خشونت خانوادگي در بين قربانيان و متجاوزان " همايش ملي روانشناسي و سلامت (1397)
۵-عباسي م "اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر انعطاف پذيري روانشناختي و بازداري شناختي زنان بازمانده از ازدواج " همايش ملي روانشناسي و سلامت (1397)
۶-عباسي م "بررسي تاثير مقابله درمانگري مادران در کاهش شدت و افزايش فاصله حملات صرعي در کودکان " نخستين کنگره سراسري روانشناسي کودک و نوجوان (1392)

چاپ كتاب

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روش تحقيق در شهر سازي
روانشناسي تربيتي
روانشناسي تحولي ۱
-روانشناسي تجربي
روش تحقيق (کمي و کيفي)
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
روانشناسي رشد ۲
روانشناسي تجربي
روانشناسي كودكان استثنايي
مباحث اساسي در روانشناسي ۲
روانشناسي تحولي ۲
آموزه هاي روانشناختي در قرآن
روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي تربيتي
روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۱
روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۲
توانبخشي افراد با نيازهاي خاص
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
--روانشناسي تجربي
روش هاي تحقيق در روانشناسي
روانشناسي کودکان استثنايي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (6)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
بهمن تيزرو اثر بخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اضطراب، سازگاري رواني/ اجتماعي و اجتناب تجربه اي نوجوانان دچار سوگ ۱۳۹۸
محبوبه السادات ابطحي مداخله اي در خودانتقادي، خودبخشايشگري و سازش رواني اجتماعي با بيماري در بيماران سرطان سينه: اثربخشي آموزش ذهن مشفق ۱۳۹۷
فاطمه عسکرپورکبير مداخله اي در خودانتقادي، سازگاري و بخشش رنجش خاص زناشويي همسران جانبازان شيميايي: اثربخشي آموزش ذهن مشفق ۱۳۹۷
سعيده شاد اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر عزت نفس جنسي، دلزدگي زناشويي و مهارت مندي هيجاني زنان بدسرپرست ۱۳۹۶
محمد کلواني بزچلوئي آزمون برازندگي نظريه ي رفتار برنامه ريزي شده جهت پيش بيني رفتارهاي پرخطر و تکانشوري ۱۳۹۶
سحر مصطفوي صاحب مقايسه اضطراب اجتماعي استرس ادارک شده و کيفيت زندگي در افراد عادي و بيماران مبتلا به آسم ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)