۱۳۹۷/۰۸/۰۱
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مسلم
نام خانوادگي : عباسي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتري پي ـاچ ـدي
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (78)
۱- عباسي م (1397) نقش اشتياق عاطفي، شناختي و رفتاري يادگيري در پيشبيني فرسودگي تحصيلي دانشجويان دوفصلنامه راهبردهاي شناختي در يادگيري 10:197-206
۲- عباسي م (1397) اثربخشي آموزش شناختي ارتقاي اميد بر توانمندي هاي شخصيتي، انعطافپذيري روان شناختي و بازسازي کارکردهاي شناختي همسران جانبازان فصل نامه علمي و پژوهشي طب جانباز 10:107-113
۳- عباسي م (1397) نقش نارسايي شناختي و نارسايي هيجاني در تعارضات زناشويي زنان مجله دانشگاه علوم پزشکي شهرکرد/ 20:1-6
۴- عباسي م (1396) اثربخشي آموزش ذهن آگاهي با رويکرد اسلامي بر دلزدگي تحصيلي و بهزيستي مدرسه دانش آموزان فصلنامه علمي پژوهشي تدريس پژوهي 4:1-16
۵- عباسي م، پيراني ذ، صالحي ا (1396) بررسي رابطه کمال گرايي مثبت و منفي با بهزيستي هيجاني و اشتياق تحصيلي دانشجويان پرستاري دوماهنامه علمي راهبردهاي آموزش در علوم پزشکي 10:447-454
۶- عباسي م (1396) اثر بخشي آموزش درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر کنترل هيجاني جانبازان شيميايي فصل نامه علمي و پژوهشي طب جانباز 10:9-13

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-عباسي م "رابطه هوش معنوي و ويژگي هاي شخصيتي با رضايت زناشويي در زنان متاهل دانشجو " سومين کنفرانس بين اللملي روانشناسي و علوم اجتماعي (1394)
۲-عقيقي آ، عباسي م، پيراني ذ، رضايي فرد ا "نقش تنظيم منفي هيجان در پيش بيني رفتارهاي پر خطر دانش آموزان " اولين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي (1394)
۳-عقيقي آ، عباسي م، پيراني ذ، رضايي فرد ا "نقش اشتياق تحصيلي در پيش بيني رفتارهاي پر خطر دانش آموزان " اولين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي (1394)
۴-عقيقي آ، نريماني م، عباسي م، رضايي فرد ا "مقايسه نارسايي شناختي در زنان در معرض طلاق و عادي " اولين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي (1394)
۵-عقيقي آ، نريماني م، عباسي م، رضايي فرد ا "مقايسه ناگويي خلقي در زنان در معرض طلاق و زنان عادي " اولين کنفرانس بين المللي روانشناسي و علوم تربيتي (1394)
۶-عباسي م، صبحي ن، پور عبدل س "اثر بخشي درمان شناختي-رفتاري بر کاهش طرحواره هاي ناسازگار اوليه بيماران افسرده " اولين کنگره سراسري موج سوم درمان هاي رفتاري (1394)
۷-عباسي م، پور عبدل س، صبحي قراملکي ن "اثر بخشي آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روانشناختي دانش آموزان داراي اختلال يادگيري با اسپسيفاير نوشتن " اولين کنگره سراسري موج سوم درمان هاي رفتاري (1394)
۸-صبحي ن، عباسي م، پور عبدل س، پرزور پ "مقايسه راهبردهاي مقابله اي در ورزشکاران رشته بدنسازي و افراد عادي " رفتار حرکتي و روانشناسي ورزشي (1394)
۹-عباسي م، رضايي فرد ا، محرابي ع "رابطه بين استرس شغلي و اهمالکاري معلمان دوره دوم متوسطه " اولين همايش ملي علمي پژوهشي روانشناسي، علوم تربيتي و آسيب شناسي جامعه (1394)
۱۰-عباسي م، رضايي فرد ا، محرابي ع "مقايسه باورهاي فراشناختي و تحمل ابهام در دانشجويان موفق " اولين همايش ملي علمي پژوهشي روانشناسي، علوم تربيتي و آسيب شناسي جامعه (1394)
۱۱-عباسي م، رضايي فرد ا، محرابي ع، نوذري ا "مقايسه¬ باورهاي غيرمنطقي در بين افراد معتاد و عادي " اولين همايش ملي علمي پژوهشي روانشناسي، علوم تربيتي و آسيب شناسي جامعه (1394)
۱۲-عباسي م " مقايسه سخت کوشي و انگيزه پيشرفت دانش آموزان تيز هوش و غير تيزهوش " کنفرانس ملي روانشناسي و علوم رفتاري (1393)
۱۳-عباسي م "نقش نارسايي هاي شناختي در پيش بيني فرسودگي تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه " اولين کنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي (1393)
۱۴-عباسي م "ارتباط استرس پس از تروما با آلکسي تايميا و نشانه¬هاي اختلالات شخصيتي دانشجويان " اولين کنگره علوم تربيتي و آسيب هاياجتماعي (1393)
۱۵-عباسي م "بررسي اثر بخشي آموزش خود آموزي کلامي بر پردازش هيجاني دانش¬آموزان مبتلا به اختلال رياضي " اولين کنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي (1393)
۱۶-عباسي م "نقش نارسايي‌هاي هيجاني در پيش بيني فرسودگي تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه " اولين کنگره علوم تربيتي و آسيب هاي اجتماعي (1393)
۱۷-عباسي م "نقش رفتارهاي ديني درپيش بيني استرسورهاي دانشجويان " اولين همايش سراسري روانشناسي سلامت (1393)
۱۸-عباسي م "نقش نارسايي هاي هيجاني در پيش بيني فرسودگي تحصيلي و عملکرد تحصيلي دانش آموزان دختر مقطع متوسطه " اولين همايش سراسري روانشناسي سلامت (1393)
۱۹-عباسي م "ارتباط رفتارهاي ديني با سازگاري دانشجويان " هفتمين سمينار سراسري بهداشت رواني دانشجويان (1393)
۲۰-عباسي م "نقش تنظيم هيجاني منفي در پيش بيني رفتارهاي پر خطر دانش آموزان دختر " کنگره ملي سلامت زنان (1392)
۲۱-عباسي م "بررسي تاثير مقابله درمانگري مادران در کاهش شدت و افزايش فاصله حملات صرعي در کودکان " نخستين کنگره سراسري روانشناسي کودک و نوجوان (1392)
۲۲-عباسي م "تاثير آموزش ذهن آگاهي بر بهزيستي روان شناختي دانش آموزان مبتلا به اختلال رياضي " نخستين کنگره سراسري روانشناسي کودک و نوجوان (1392)
۲۳-عباسي م "نقش حمايت اجتماعي ادراک شده در پيش بيني اعتياد به اينترنت نوجوانان " دومين کنگره ملي روانشناسي اجتماعي (1392)
۲۴-عباسي م "ارتباط اعتياد به اينترنت با احساس تنهايي اجتماعي، خانوادگي و رمانتيک " دومين کنگره ملي روانشناسي اجتماعي (1392)
25-Azimpour A, Abbasi M, Afroozpour S, Abbasi S "Gender differences in some moral-related variables among the Iranian university students " 8th International Conference on Advances in Social Sciences (ICASS) (2015)
26-Abbasi M "Effectiveness of the instruction acceptance / commitment being of women facing divorce " the3rd iranian international confereance on womans health (2014)
27-Abbasi M "impact of social problem solving and mindfulness training on resilience of woman with cancer " the3rd iranian international confereance on womans health (2014)
28-Abbasi M "comparison of impulsiveness and self-regulation in drug-addicted and non-addicted individuals " the 8 international congress on addiction science (1393)
29-Abbasi M "compare Alexithymia, Self-Injury behavior and emotional processing in single substance drug addicts and normal controls " the 8 international congress on addiction science (1393)
30-Abbasi M " the role of additional behaviours and Impulsivity in forecasting the reactions of bipolar patients " the 8 international congress on addiction science (1393)

چاپ كتاب
۱-عباسي م "کمک به بچه ها براي مقابله با تغيير، استرس و اضطراب " چاپ اول (1393) محقق اردبيلي اردبيل
۲-عباسي م "سخن از مرگ و سوگواري در مدرسه " چاپ اول (1393) محقق اردبيلي اردبيل
۳-عباسي م "سبک زندگي اسلامي " چاپ اول (1394) محقق اردبيلي اردبيل
۴-عباسي م "رفتارهاي پر خطر lمفاهيم و نظريه ها " چاپ اول (1394) محقق اردبيلي اردبيل
۵-عباسي م "پيشگيري از قلدري در کلاس‌هاي درس " چاپ اول (1394) محقق اردبيلي اردبيل


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روش تحقيق در شهر سازي
روانشناسي تربيتي
روانشناسي تحولي ۱
-روانشناسي تجربي
روش تحقيق (کمي و کيفي)
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
روانشناسي رشد ۲
روانشناسي تجربي
روانشناسي كودكان استثنايي
مباحث اساسي در روانشناسي ۲
روانشناسي تحولي ۲
آموزه هاي روانشناختي در قرآن
روانشناسي صنعتي و سازماني
-روانشناسي تربيتي
روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۱
روانشناسي افراد با نيازهاي خاص ۲
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
--روانشناسي تجربي
روش هاي تحقيق در روانشناسي
روانشناسي کودکان استثنايي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سعيده شاد اثربخشي درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر عزت نفس جنسي، دلزدگي زناشويي و مهارت مندي هيجاني زنان بدسرپرست ۱۳۹۶
محمد کلواني بزچلويي آزمون برازندگي نظريه ي رفتار برنامه ريزي شده جهت پيش بيني رفتارهاي پرخطر و تکانشوري ۱۳۹۶
فاطمه عسکرپورکبير مداخله اي در خودانتقادي، سازگاري و بخشش رنجش خاص زناشويي همسران جانبازان شيميايي: اثربخشي آموزش ذهن مشفق ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)