۱۳۹۹/۰۹/۱۴
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : احسان
نام خانوادگي : منبري
سال تولد : 1359
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : menbari@kazerunsfu.ac.ir

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
فيزيک پايه ۲
مباني کامپيوتروبرنامه سازي
ترموديناميك ومكانيك اماري
رياضي فيزيک ۱
رياضي فيزيك ۲
الکترو مغناطيس۱
الکترو مغناطيس۲
الکترونيک۱
فيزيک حالت جامد ۱
زبان تخصصي
مکانيک اماري
کاربرد کامپيوتردر فيزيک
فيزيک قطعات نيمه رسانا۲
فيزيك قطعات نيمه رسانا۱
فيزيك حالت جامد ۲
ترموديناميک ومکانيک آماري۱
ترموديناميک ومکانيک آماري۲
فيزيک پايه۲
برنامه نويسي کامپيوتر
الکترو مغناطيس۱
الکترو مغناطيس۲
فيزيک حالت جامد ۱
آزمايشگاه فيزيک حالت جامد۱
مباني شبيه سازي عددي
محاسبات عددي
خواص فيزيکي مواد
فيزيک عمومي
برنامه سازي پيشرفته
فيزيك عمومي۱
برنامه سازي پيشرفته
فيزيک ۱
فيزيک ۲
کامپيوتر۱
رياضي فيزيک ۱
رياضي فيزيک۲
الکترونيک ۱
كارداني
فيزيک الکتريسته ومغناطيس
الکترونيک۱
كارشناسي ناپيوسته
فيزيک الکترونيک(فيزيکال)
كـارشناسي
فيزيک۱
الکترونيک۱
فيزيک الکترونيک
فيزيك۱
روشهاي محاسبات عددي
فيزيك ۲
اصول شبيه سازي
برنامه سازي پيشرفته
الكترونيك ۱
الكترونيكي مواد
فيزيك الكترونيك
فيزيك حالت جامد
خواص الکترونيکي مواد
فيزيک پايه۲

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)