۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : عليرضا
نام خانوادگي : عظيم پور
سال تولد : 1362
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : a.azimpour@kazerunsfu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (15)
۱- عظيم پور ع، اسکندري ح، ابراهيمي قوام ص (1395) بررسي اثرگذاري آموزش "فلسفه براي كودكان" بر تحول اخلاقي دانش آموزان پسر پايهء پنجم ابتدايي در شهر تهران مجله مطالعات روانشناسي تربيتي 23:65-82
۲- عظيم پور ع (1394) مقدمه اي بر مفهوم روانشناختي مکاشفه هاي اخلاقي و بررسي تلويحات آن بر فلسفه ي اخلاق معرفت اخلاقي 18:101-118
۳- فرهادي ع، عباسي م، بگيان کوله مرز م، عظيم پور ع (1394) اثربخشي و کارآمدي رواندرمانگري شناختي تحليلي در بهزيستي ذهني و کاهش رفتارهاي تکانشي مردان مبتلا به اختلال شخصيت مرزي مطالعات روانشناسي باليني 21:93-149
۴- عظيم پور ع، اردکاني ن، ارشدي م، مرداني ح (1394) رابطه ي استدلال هاي اجتماع يار اخلاقي و رفتار هاي اجتماع يار در دانشجويان شخصيت و تفاوت هاي فردي 9:69-95
۵- عظيم پور ع، جهانگيري داشدمرلو م، کوروند ز، منوچهري چرامکاني م (1393) مقايسه هوشبهر دانشجويان براساس رشته ي تحصيلي و جنسيت در دانشگاه سلمان فارسي کازرون نامه آموزش عالي 7:141-156
۶- عظيم پور ع، نيسي ع، شهني ييلاق م، ارشدي ن، بشليده ک (1393) اعتبار يابي مقياس "اهميت براي خويشتن هويت اخلاقي" براي دانشجويان فصلنامه ي شخصيت و تفاوت هاي فردي 4:19-38
۷- عظيم پور ع (1392) رابطه مقبول نمايي اجتماعي دانشجويان در شرايط گمنام و غير گمنام با هوش هويت اخلاقي و پايه ي تحصيلي فصلنامه پژوهش هاي روان شناسي اجتماعي 11:1-14
۸- عظيم پور ع (1392) طراحي و آزمون الگويي از الگويي از پيشايند هاي مهم رفتار اجتماع يار دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز مجله ي دست آورد هاي روان شناسي 19:15-44
9- Azimpour A, Derakhshan Z, Ghanbari S (2018) Morality and Psychopathology: Tendencies to Personality Disorders and Some Other Mental Disorders Among Individuals with High and Low Moral Identity Iranian journal of psychiatry and behavioral science 0:1-5
10- Azimpour A, شهني ييلاق , Esfandiari F, Abdolahi S, Eslamieh F (2017) The linkage of intelligence, prosocial moral reasoning and moral identity among Iranian university students International journal of psychology 37:150-181
11- Taghavi L, Azimpour A (2015) The Comparison of the Variables of Motivation for Achievement, Self-Efficacy and Exam Anxiety in Iranian and Afghan Students of Highschools in Pakdasht International Journal of Review in Life Sciences 5:876-881
12- Haghollahi M, Azimpour A (2015) Comparison of Mental Health in Parents with Mentally Retarded and Normal Children in Bandar Abbas Jamaica Journal of science and Technology 26:286-290
13- Azimpour A, Abbasi M, Afroozpour S, Abbasi S (2015) Gender differences in some moral-related variables among the Iranian university students International Journal of Technical Research and Applications 26:1-16
14- Azimpour A (2013) Assessment prosocial moral reasoning on Iranian: evaluation the measurement models and validation the measure of Prosocial Moral Reasoning on Iranian university students journal of life science and biomedicine 3:10-15
15- Azimpour A, Neasi , Shehni- Yailagh , Arshadi (2011) Validation of “Prosocial Tendencies Measure” in Iranian University Students journal of life science and biomedicine 2:34-42

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-قلاوندي ز، عظيم پور ع، شادمان ن "تحليل روانشناختي رنگ ها در شعر پروين اعتصامي سيمين بهبهاني و فروغ فرخزاد بر اساس نظريه ي يانگ-هلمهولتس (سه فامي) و ايوالد هرينگ (رنگ هاي متضاد) " سيزدهمين گردهم آيي بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1397)
۲-صالح زاده کوزه گراني ه، عظيم پور ع "مقايسه ي فرزندان خانواده هاي تک فرزند و چند فرزند از نظر ويژگي هاي خانوادگي " چهارمين همايش ملي تازه هاي روانشناسي مثبت نگر (1397)
۳-عظيم پور ع "درآمدي به مفهوم نوع دوستي در روان شناسي " همايش ملي اخلاق جنگ اخلاق صلح اخلاق عفو و دوستي (1395)
۴-عظيم پور ع، اردکاني ن، ارشدي م، مرداني ح "رابطه ي استدلال هاي اجتماع يار اخلاقي با رفتار هاي اجتماع يار در دانشجويان دانشگاه سلمان فارسي کازرون " اولين سمينار سراسري تازه هاي روانشناسي مثبت نگر (1393)
۵-کريمي ن، عظيم پور ع، مراد پور جغدري ع، بدري ط "بررسي رابطه ي مولفه هاي سلامت روان و استرس شغلي با رضايت شغلي کارکنان شرکت پالايش گاز سرخون و قشم " سومين کنفرانس بين المللي علوم رفتاري (1392)
۶-عظيم پور ع "بررسي ريشه هاي فلسفي روانشناسي مثبت گرا " اولين همايش دانشجويان روان شناسي ايران (1386)
7-Azimpour A, Drakhshan Z, Ghanbari S, Johari L "Morality and psychopathology: Tendencies to personality disorders and some other mental disorders among individuals with high and low moral identity " International conference on law, education, business and corporate social responsibilities (LEBCSR-17) (2017)
8-Azimpour A, Afshari S, Abrahem mohammadi S, Akbari M "The Relationship between Identity Styles and Aspects of Morality " International Conference on Psychology, Sports, Politics and Interdisciplinary Studies (2017)
9-Azimpour A, Abbasi M, Afroozpour S, Abbasi S "Gender differences in some moral-related variables among the Iranian university students " 8th International Conference on Advances in Social Sciences (ICASS) (2015)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
روانشناسي تربيتي
روانشناسي فيزيولوژيک
آسيب شناسي رواني ۲
مباحث اساسي در روانشناسي ۱
شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)
روانشناسي رشد ۲
آسيب شناسي رواني ۱
آسيب شناسي اجتماعي
روانشناسي پويايي گروه
روانشناسي يادگيري (نظريه ها ومفاهيم)
تاريخ و مکاتب روانشناسي و نقد آن
ارزشيابي شخصيت
روانشناسي مرضي كودك
روانشناسي كودكان استثنايي
اختلالات يادگيري
روانشناسي عمومي۲
مباني جامعه شناسي
علوم اعصاب شناختي
-روانشناسي فيزيولوژيك
-روانشناسي اجتماعي
-روانشناسي يادگيري
-روانشناسي اجتماعي کاربردي
روانشناسي شناختي
روانشناختي شخصيت
-آسيب شناسي اجتماعي
- آسيب شناسي رواني ۱
آزمونهاي روانشناختي ۲
-آسيب شناسي رواني ۲
روانشناسي اخلاق
شيوه هاي اصلاح و تغيير رفتار
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روانشناسي عمومي پيشرفته
مباحث جديد درآسيب شناسي رواني
روانشناسي يادگيري و تفکر
روانشناسي اجتماعي پيشرفته

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (5)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
رضا تيغابي مقايسه ي پرخاشگري و ارتکاب به جرم به تفکيک نوع ماده ي مصرفي و بررسي رابطه ي آن با شدت آسيب ناشي از اعتياد در مردان معتاد ۱۳۹۷
فاطمه نعمتي هابيل پيش بيني پرخاشگري دانشجويان بر اساس هوش، خلق و خو و سبک دلبستگي ۱۳۹۶
نويد کريميان مشغوليت زدايي اخلاقي ۰
سجاد پوررضايي پيش¬بيني پرخاشگري و هويت اخلاقي بر اساس الگوي ارتباطي، انسجام و حمايت اجتماعي خانواده در دانش¬آموزان متوسطه دوم پسر شهرستان استهبان ۰
سميه بازياري اثربخشي درمان رفتاري - شناختي مديريت خشم بر پرخاشگري، همدلي، هويت اخلاقي و رفتارهاي جامعه يار در دختران دانش آموز دوره متوسطه دوم ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (2)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
محمود کشاورزي مقايسه مفهوم عشق وازادي ازديدگاه فروم ومولانا ۱۳۹۴
نسرين شادمان تحليل كاربرد رنگ در شعر زنان معاصر (پروين اعتصامي، سيمين بهبهاني و فروغ فرخزاد) ۱۳۹۳