۱۳۹۹/۰۷/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ميثم
نام خانوادگي : حاجي پور
سال تولد :
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات فارسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
۱- حاجي پور م (1396) نگاهي نو به ساختار تشبيهات اضافي و وصفي با تأکيد بر اشعار حافظ مطالعات زباني و بلاغي 16:85-110
۲- حاجي پور م (1396) نقد تطبيقي مباني نظري و ساختاري کتب بلاغت فارسي آينه ميراث 61:117-133
۳- حاجي پور م (1393) نقد ترصيع و موازنه در آثار استادان پيشگام شعر فارسي گزارش ميراث 64:65-71
۴- حاجي پور م (1392) مسمط يا تسميط و شعر مسجع گزارش ميراث 2:7-10
۵- حاجي پور م (1392) مبالغه تصويري فراتر از خيال پژوهشنامه نقد ادبي و بلاغت 2:95-114
۶- حاجي پور م (1391) کرده ام توبه به دست صنم باده فروش (تحليل يک آيين فراموش شده) ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي 26:185-217
۷- حاجي پور م (1390) جا به جايي بيتي در حدايق السحر گزارش ميراث 49:45-45

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
حماسه ۲ رستم و اسفنديار
بديع و صناعات ادبي
معاني وبيان ۲
زبان تخصصي ۱
زبان تخصصي ۲
تاريخ ادبيات فارسي ۲
تاريخ ادبيات فارسي ۳
حافظ ۱
حافظ ۲
منطق الطير عطار
سبک شناسي ۱-نظم
سبک شناسي ۲ نثر
فارسي عمومي
- ادبيات و رايانه
متون نظم(۴)قسمت دوم مثنوي هاي عطار
متون نثر(۴)متون ادبي-عرفاني با تاکيد بر مرصادالعباد
کليات نقد ادبي
- متون نظم (۱) پيشگامان نظم فارسي
- تاريخ ادبيات فارسي۱(پيش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقيان)
- تاريخ ادبيات فارسي ۲(از آغاز دوره سلجوقيان تا دوره مغول)
- كارگاه ويراستاري۱
- كارگاه روش تصحيح نسخه هاي خطي
- تاريخ ادبيات فارسي ۳ (از دوره مغول تا دوره صفويه)
- بلاغت ۱(معاني )
- متون نثر(۲) متون ادبي - داستاني با تأکيد بر کليله و دمنه
- متون نظم ۳(قسمت اول شاعران حوزه ادبي خراسان)
- متون نظم ۳ (قسمت دوم شاعران حوزه ادبي عراق)
- متون منتخب نثر ادبي - عرفاني
- تاريخ ادبيات فارسي ۴ (از دوره صفويه تا دوره مشروطه )
بلاغت ۲ (بديع و بيان)
متون نظم ۳ قسمت سوم نظامي
آيين سخنوري
متون نظم (۴) قسمت چهارم مثنوي معنوي (۲)
متون نظم (۵) قسمت دوم اشعار حافظ
متون نثر (۵) متون تفسيري با تاکيد بر کشف الاسرار و تفسير ابوالفتوح
متون نظم (۵) قسمت اول اشعار سعدي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اصول و مباني نگارش و ويرايش
تطور متون شعر فارسي
فنون ادبي
بلاغت کاربردي
تطور متون نثر فارسي
کارگاه ويرايش ترجمه
متون نثر۲(جهانگشاه-مرزبان نامه)
انگليسي
تحقيق درمعاني بيان
بلاغت کاربردي
متون نثر(۲) جهانگشا و مرزبان-نامه
دكتراي حرفه اي
تحقيق در متون نثر فارسي
بلاغت و فنون ادبي
كـارشناسي
آشنايي با کاربرد رايانه

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (19)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سپيده گلزار بررسي تطبيقي خويشتن داري در آثار مولانا و سعدي و فلسفه سقراط و افلاطون ۱۳۹۹
زهره شفيعي سيف ابادي بررسي سبک شناسي ترجمه سوره بقره در روض الجنان و روح الجنان ابوالفتوح رازي ۱۳۹۸
عليرضا ايزدپناهي بررسي تفاوت هاي سه شرح از ديوان حافظ براساس شرح "جمال آفتاب " از آقاي سعادت پرور ۱۳۹۸
ماه طلا فضلي بررسي تطبيقي تصاوير طلوع و غروب خورشيد در ويس و رامين،خمسه نظامي و خمسه اميرخسرو دهلوي ۱۳۹۸
فاطمه مقيمي بررسي تطبيقي تصاوير طلوع و غروب خورشيد در آثار جامي، خواجوي کرماني و شعله نيريزي ۱۳۹۷
سارا موثقي چغايي بررسي تطبيقي ترجمه عبارت هاي عربي کشف المحجوب هجويري و تذکره الاولياي عطار ۱۳۹۷
فاطمه سادات مرتضوي بررسي انتقادي شش پايان نامه کارشناسي ارشد رشته فني و مهندسي از لحاظ نگارش و ويرايش بر اساس کتاب«نگارش و ويرايش» احمد سميعي گيلاني. ۱۳۹۷
احمد زارعي بررسي عناصر داستاني (موضوع، شخصيت، زاويه ديد، سبک، صحنه و زمان و فضا) در آثار «رُنج، سرر يزون، قنوت آخر و کاش چشمهايش دروغ گفته بود» از محمد محمودي نورآبادي ۱۳۹۷
ناصر تيموري بررسي غزليات وحشي‌بافقي با رويکردي به لايه واژگاني سبک‌شناسيِ عملي. ۱۳۹۷
عباس کشميري بررسي سبک نگارش سوره بقره در کشف السرار ميبدي ۱۳۹۶
گلناز قاسمي بررسي تطبيقي شخصيت و شخصيت پردازي در داستان هاي <<روز اول قبر>> صادق چوبک و <<شلوارهاي وصله دار>>رسول پرويزي ۱۳۹۶
ايوب بازياري بررسي استعاره هاي مفهومي در مرزبان نامه بر اساس نظريه ليکاف و جانسون ۱۳۹۶
علي شير اورنگ شرح وتحليل پنجاه غزل بيدل دهلوي از غزل ۲۰۱تا ۲۵۰ ۱۳۹۶
سيدابوالقاسم حسيني شرح وتحليل چهل غزل بيدل دهلوي ۱۳۹۶
زهره اشرافي دشت ارژنه بررسي ساختاري و محتوايي ليلي و مجنون و رومئو و ژوليت ۱۳۹۶
سميه ايمان زاده بررسي مولفه هاي هويت ملي در اشعار مهدي اخوان ثالث ومحمدرضا شفيعي کدکني ۱۳۹۵
عبدالرضا بندري نقد تطبيقي تعاريف، شواهد و اصطلاحات بديع در اسرار البلاغه و التلخيص با کتب بلاغت فارسي (ترجمان البلاغه - حدائق السحر - المعجم في معابير اشعار العجم) ۱۳۹۵
ندا رضايي بررسي نقش برجسته سازي در توصيفات حکايتهاي مثنوي هاي چهارگانه عطار ۰
ليلا گلستاني کازروني نقش نغمة حروف در ايجاد موسيقي و آفرينش تصاوير شاعرانة شاهنامة فردوسي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (10)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عبدالله ولدي جهان اباد تحليل کارکردهاي عناصر زباني و ادبي متن قصايد افضل الدين بديل خاقاني شرواني ۰
فهيمه فتحي کوهنجاني بررسي تصاوير شاعرانه از باد در شعر سبک خراساني و ريشه هاي اساطيري آن ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
مهدي گراشي بررسي پيوند عاطفي مولوي با عشق در کليات شمس تبريزي بر اساس پيوندهاي عاطفي چهارگانه دکتر محمود فتوحي رود معجني ۱۳۹۸
مهناز فريدوني مقايسه کتاب شرح زندگاني من با کتاب خطرات و خاطرات از نظر فن نگارش و شرح حال نويسي ۱۳۹۷
صغري حسني بررسي کاربرد فعل در انواع نثر فارسي ۱۳۹۷
محمد زارعي بررسي تجلي شخصيت پيامبر (ص) در متون نظم سده نهم تا سيزدهم ۱۳۹۷
صغري حميدي بررسي تضمين هاي عربي جهانگشا جويني و نفثه المصدور نسوي ۱۳۹۵
شيرين شمس الديني ريخت شناسي قصه هاي مردم كازرون براساس نظريه ولاديمير پراپ ۱۳۹۵
زهرا موسوي تحليل و بررسي مناظره هاي صوفيانه براساس متون نثر عرفاني فارسي سده هاي ۵ و ۶ ۱۳۹۴
محسن کريمي بررسي دستوري گويش روستاي دوست ايران ۰