۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيد محتشم
نام خانوادگي : محمدي
سال تولد : 1340
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات فارسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : mohtasham@kazerunsfu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (18)
۱- محمدي س، دشتي س (1399) نيهيليسم و ناتوراليسم در آثار چوبک ادبيات داستاني رازي کرمانشاه 1:79-94
۲- محمدي س (1398) طبقه بندي قابليت هاي تمايشي ادبيات داستاني خردسالان ادبيات کودک دانشگاه شيراز 20:79-102
۳- محمدي س (1397) درآمدي بر ساخت هاي نحوي قصايد مردف خاقاني پژوهش هاي ادبي و بلاغي 25:0-0
۴- محمدي س (1397) بازتاب اساطير يوناني کهن الگوي يونگ در شخصيت هاي زن پنج رمان فارسي فصلنامه سبک شناسي نثر و نظم(بهار ادب) 53:223-243
۵- محمدي س (1397) تشبيه و بسامد کاربرد آن در آثار شفيعي کدکني فصلنامه سبک شناسي نثر و نظم(بهار ادب) 41:289-308
۶- محمدي س (1397) بازتاب رخداد هاي سياسي و اجتماعي در شعر حميدي شيرازي شعر پژوهي (بوستان ادب) دانشگاه شيراز 2:122-140
۷- محمدي س (1396) نگاهي تطبيقي به شعر خيام و ايليا ابو ماضي مجله پژوهش در علوم انساني و مطالعات اجتماعي 2:65-73
۸- محمدي س (1396) تحليل عناصر حماسي در گرشاسب نامه فصلنامه ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي 47:285-308
۹- محمدي س (1395) اگزيستانسياليسم در رباعيات خيام مطالعات ايراني کرمان 30:81-100
۱۰- محمدي س (1394) کشورداري از ديد سعدي مطالعات ايراني 26:143-163
۱۱- محمدي س (1389) جبر گرايي در شعر اخوان ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهرکرد 18:-
۱۲- محمدي س (1387) انديشه ي سياسي در کليله و دمنه ادبيات و علوم انساني داتشگاه کرمان 24:53-87
۱۳- محمدي س (1386) بيضا نگين فرهنگ فارس ادبيات و علوم انساني دانشگاه تبريز 201:-
۱۴- محمدي س (1385) بهار و نوآوري ادبيات و علوم انساني داتشگاه کرمان 20:-
۱۵- محمدي س (1384) شايست ها و نشايست ها در دو حماسه ي بزرگ جهان ادبيات و علوم انساني دانشگاه شيراز :-
۱۶- محمدي س (1383) نيما و شعر نو رشد زبان و ادبيات فارسي :-
17- Mohammadi M (2019) THE MYTHICAL GREEK FEMALE ARCHETYPES IN THE NOVEL “AHOO KHANOM’S HUSBAND” BASED ON MS. SHINODA BOLEN’S PERSPECTIVES Journal Of Organizational Behavior Research 4:1-12
18- Mohammadi M (2016) The stylistic similaritis & metaphors in Shahnameh by Ferdowsi & Borzoonameh social sciencs (Medwell journals) 11:2322-2329

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-محمدي س "دانشگاه هرمزگان " هفتمين (1392)
۲-محمدي س "وحشي بافقي 2 " وحشي بافقي (1391)
۳-محمدي س "وحشي بافقي 1 " وحشي بافقي (1391)

چاپ كتاب
۱-محمدي س "آيين نگارش 1و2 " چاپ اول (1386) دانشگاه ولي عصر رفسنجان +نشر پلک تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
پيشاهنگان شعر فارسي (رودكي،منوچهري،فرخي،كسايي)
مثنوي ۱ نظم۴
مثنوي ۲
متون نثر ۱ سياستنامه و قابوسنامه
گلستان سعدي نثر۴
ايين نگارش وويرايش۱
ايين نگارش وويرايش ۲
حماسه ۱ رستم وسهراب
حماسه ۲ رستم و اسفنديار
عروض وقافيه
بوستان سعدي
حافظ ۱
حافظ ۲
منطق الطير عطار
ادبيات معاصر۲ نثر
نقدادبي
غزليات وقصايد سعدي
غزليات شمس
متون نظم(۴)قسمت سوم مثنوي معنوي(۱)
متون نثر(۴)متون ادبي-عرفاني با تاکيد بر مرصادالعباد
- آيين نگارش و ويرايش
- متون نظم (۱) پيشگامان نظم فارسي
- متون نظم (۲)قسمت اول شاهنامه(۱)
- متون نظم ۲قسمت دوم شاهنامه (۲ )
- متون منتخب نثر ادبي - عرفاني
جريان شناسي شعر معاصر
متون نظم ۳ قسمت سوم نظامي
مکتبهاي ادبي
متون نظم (۴) قسمت چهارم مثنوي معنوي (۲)
متون نثر (۵) متون تفسيري با تاکيد بر کشف الاسرار و تفسير ابوالفتوح
متون نظم غنايي
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
اصول و مباني نگارش و ويرايش
تطور متون شعر فارسي
قواعد ويرايش
قواعد ويرايش و نگارش علمي
کارگاه ويرايش
متون نظم۱شاهنامه فردوسي
متون نثر۲(جهانگشاه-مرزبان نامه)
نظم فارسي۴(مثنوي)
متون نثر۴(کشف المحجوب)
رساله
تحقيق درمعاني بيان
سمينار
پايان نامه
متون نظم(۱) شاهنامه
تحقيق در شعر معاصر ايران
دكتراي حرفه اي
تحقيق در ادبيات حماسي و اساطيري
بلاغت و فنون ادبي
تحقيق در مكتبهاي ادبي جهان
دكتـرا
تحقيق در متون نظم فارسي
روشهاي نقد و تحليل متن

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (24)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
افروز ضيا بررسي و طبقه بندي قابليتهاي نمايشي در ادبيات کودک ( با تأکيد بر صد اثر ادبي برجسته از آغاز تاکنون ) ۱۳۹۸
کيهان شهرياري تحليل نمادهاي اسطوره اي يونان در شخصيت هاي زن پنج رمان فارسي با رويکرد الگويي يونگ ۱۳۹۸
بشير علوي بررسي عاطفه و همسويي صور خيال با آن در شعر شفيعي کدکني و حميدي شيرازي ۱۳۹۶
احمد عالي ۰
عبدالله ولدي جهان اباد تحليل کارکردهاي عناصر زباني و ادبي متن قصايد افضل الدين بديل خاقاني شرواني ۰
رسول زارع خفري بررسي تطبيقي نثر شاعرانه در تاريخ الوزراء ابوالرجا قمي و تواريخ آل سلجوق( زبده النصره و نخبه العصره) بنداري اصفهاني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
فاطمه جوانمردي بررسي زبان محاوره درکتاب سگ ولگرد اثر صادق هدايت ۱۳۹۸
جمشيد دهقاني آيين حکومت داري در نامه امام علي (ع) به مالک و آثار سعدي و احکام السلطانيه ماوردي ۱۳۹۸
ساناز ميرزاوند مقايسه فرماليستي اشعار فروغ فرخزاد و پروين اعتصامي ۱۳۹۸
يعقوب سليماني دشت ارژني بررسي وزن شعر ابن يمين فريومدي ۱۳۹۷
طوبي اميني بررسي آيين نگارش در کتاب سووشون سيمين دانشور ۱۳۹۷
مهدي پورغفور بررسي سيماي مهدويت در اشعار شاعران سده يازدهم با تکيه بر قرآن و حديث ۱۳۹۵
محمود کشاورزي مقايسه مفهوم عشق وازادي ازديدگاه فروم ومولانا ۱۳۹۴
زهرا مستاجران گورتاني مقايسه ي مشخصات رياليسم جادويي در «رازهاي سرزمين من» و «اهل غرق» ۱۳۹۴
محمد تنگستاني زاده بررسي صور خيال در شعر عماد خراساني ( ۱۳۰۰ – ۱۳۸۲ ) ۱۳۹۴
سياوش محمدي بررسي قالب هاي کوتاه و شاعران کوتاه سرا از سال ۱۳۶۰ تا ۱۳۸۰ ۱۳۹۳
فاطمه خواجه بررسي صورخيال در اشعار مهرداد اوستا ۱۳۹۲
حبيبه ازرم دخت عنوان فارسي ۱۳۹۲
ليلا حسيني بررسي شعرهاي برجسته ئ ا.بامداد (احمد شاملو) ۱۳۹۱
زينب مهدي يار نقد تطبيقي ترجمه فارسي چند خطبه نهج البلاغه بر پايه الگوي ترجمه لادميرال ۰
مريم ييلاني بررسي عناصر داستان در رمان شمس و طغرا ۰
راضيه زماني بخش بررسي مجالس بزم و طرب در آثار مربوط به قبل و بعد از اسلام ۰
سودابه زکي پور بررسي صور خيال دراشعار سپيده کاشاني ۰
آزيتا رستمي توصيف ظاهري شخصيت ها در شاهنامه فردوسي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (48)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عزيزه نيدي تحليل ساختاري داستان هاي کرامات صوفيانه ۱۳۹۷
حسين ادبي فيروزجايي بررسي محتوايي حماسه عرفاني در آثار منظوم سنايي، عطار و مولانا ۱۳۹۶
روح اله عسکري تصحيح مجدد غزليات طالب آملي ۰
سيده طاهره موسوي تصحيح و تعليق نسَخ خطي دو قصه عاميانه ناشناخته (قصه"کامروپ" و "مدهمالت ") به همراه تحليل محتواي قصص ۰
سارا دارنگ بررسي تيپ¬هاي داستاني در رمان هاي شهرنوش پارسي پور، گلي ترقي و غزاله عليزاده. ۰
مژگان متوسل تصحيح و تعليق نسخه خطي(کارستان حاتم) به همراه تحليل محتواي قصه ۰
نصراله دشتي مقايسه آيين هاي شاهنامه با آيين هاي حماسه هاي هند و يونان ۰
فهيمه فتحي کوهنجاني بررسي تصاوير شاعرانه از باد در شعر سبک خراساني و ريشه هاي اساطيري آن ۰
ليلا اکبري تحليل تقابل‌ها در اسطوره‌ها و حماسه‌هاي ايراني ۰
امين سرانجام بررسي ريشه ها و تأثيرات نيست انگاري در ادبيات داستاني معاصر فارسي (۱۳۷۰-۱۳۰۰ ه.ش) ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سپيده گلزار بررسي تطبيقي خويشتن داري در آثار مولانا و سعدي و فلسفه سقراط و افلاطون ۱۳۹۹
محمدعلي شيعاوي بررسي مفهوم عشق ورزي با تکيه بر گزيده آثار آنا گاوالدا و مصطفي مستور ۱۳۹۸
معراج خلفي مضامين مشترک سياسي اجتماعي و فرهنگي صد خطبه اول نهج البلاغه با شاهنامه فردوسي ۱۳۹۸
سيده فرزانه رخشا بررسي و تطبيق عنصر توصيف عيني در سه رمان برنده جايزه نوبل ادبيات: تهوع، عقايد يک دلقک و بچه هاي محله ما ۱۳۹۸
جاويد تکاوران گسست‌ها و پيوست‌هاي روايي در اشعار علي باباچاهي (از نم‌نم بارانم تا آئورا و ديگران من) ۱۳۹۸
زهرا راستي بررسي تطبيقي معناي زندگي در آينه هاي رمان هاي چهار درد، کتاب بي نام اعترافات، عقايد يک دلقک و قطار به موقع رسيد. ۱۳۹۷
علي عزيزي بررسي سبک نگارش نامه هاي سياسي امام خميني ۱۳۹۷
آذر خاني جيهوني بررسي تطبيقي شيوه روايت در سووشون وچراغ ها رامن خاموش ميکنم ۱۳۹۷
سارا شريفي لاري زاده بررسي مؤلفه هاي نگارش رمان هاي رئاليستي و رمان هاي رئاليستي جادويي (در رمان جاي خالي سلوچ محمود دولت آبادي، اهل غرق منيرو رواني پور ) ۱۳۹۷
صفيه اسفندياري تحليل جهان بيني شخصيت هاي داستاني هوشنگ گلشيري ۱۳۹۶
گلناز قاسمي بررسي تطبيقي شخصيت و شخصيت پردازي در داستان هاي <<روز اول قبر>> صادق چوبک و <<شلوارهاي وصله دار>>رسول پرويزي ۱۳۹۶
ايوب بازياري بررسي استعاره هاي مفهومي در مرزبان نامه بر اساس نظريه ليکاف و جانسون ۱۳۹۶
شيوا رييسي بگلونره بررسي مدايح در متون عرفاني نثر فارسي سده پنجم و ششم ۱۳۹۶
سهيلا اميني فارسي : تحليل سبک زنانه در گفتارهاي شخصيت هاي زن سيمين دانشور بر اساس سووشون و ساربان سرگردان ۱۳۹۶
مژده مهرافرين بررسي تاثير تحولات سياسي – اجتماعي بر طنز دهه هفتاد ۱۳۹۴
غلامرضا احمدي جورقي مقايسه تشبيهات شاهنامه و بهمن نامه ۱۳۹۴
شهره جمالي بررسي سير کاربردسمبل در مثنوي ۱۳۹۴
زهرا شنبه شيني مقايسه ي نحو در دستورهاي سنتي زبان فارسي ۱۳۹۴
سميرا قزل بيگلو تحليل رفتارها وگفتارها در منطق الطير عطار بر اساس عرفان و روانشناسي يونگ ۱۳۹۳
مهناز دهقان شرح منظومات شرف الديّن علي يزدي ۱۳۹۳
فرهاد استواري بررسي جايگاه آسمان در انديشه شاعران برجسته قرن پنجم و تطبيق آن با اساطير ملل ۱۳۹۳
طيبه حيدري عمله بوطيقاي روايت درسه دفتراول مثنوي ۱۳۹۲
حبيب الله حسيني ميراباد هنجارگريزي در شعر امروز فارسي از نظر قالب و زبان از سال ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۷ ۱۳۹۲
راضيه صداقت مقايسه سبک طنز پردازي گذشته وحال با تاکيد بر طنزهاي عبيد زاکاني ، عمران صلاحي، جواد مجابي ، ابوالقاسم حالت ۱۳۹۲
طاهره قاسم مهرابي زمان وانواع آن در شاهنامه و مقايسه آن با ديگر آثار حماسي فارسي ۱۳۹۲
سيروس سينا بررسي سفرهاي اساطيري جهان و مقايسه ي آن با سفرهاي اسطوره اي شاهنامه . ۱۳۹۲
زهره اديب پور تصحيح و توضيح کليات ساري شيرازي ۱۳۹۲
طوبي زارعي بررسي اصطلاحات طب ونجوم دراثار جامي(ديوان وهفت اورنگ) ۱۳۹۲
زينب فلاح زاده عنوان فارسي ۱۳۹۲
شراره تاجميررياحي نقش و کارکرد حيوانات نخستين در اساطير ملل و ادبيات ايران قبل از اسلام ۱۳۹۲
باختر عباسي عنوان فارسي ۱۳۹۱
فاطمه نوفلي بررسي مرگ انديشي در شعر شاعران نوگرا و سنتگراي معاصر ۱۳۹۱
ارمغان موسوي عنوان فارسي ۱۳۹۱
مصيب صديقي بررسي بازتاب تفسيرها وتأويلات معارف بهاءولد بر مثنوي مولوي و فيه مافيه ۱۳۹۱
نرجس رضايي مقايسه و بررسي شريعت و طريقت در مرصادالعباد و کشف المحجوب ۰
علي حاجي پور تحليل کارکرد عناصر داستان نويسي در آثار زويا پيرزاد ۰
سمانه دستور بررسي علم بديع در غزليات حسين منزوي ۰
شبنم اصلاح پذير ويرايش فني نشريه هاي محلي شهرستان کازرون ۰