۱۳۹۹/۰۹/۱۵
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهندس امير احمد
نام خانوادگي : نيري
سال تولد :
وضعيت تاهل : مجرد
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : علوم كامپيوتر
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (4)
۱- نيري م (1399) ديناميک جمعي و توازن راي مجله علمي پژوهش در علوم رايانه 30:1-8
۲- نيري م (1398) استراتژي الهام گرفته از فيزيک در حل مسائل دشوار پژوهش در علوم رايانه 15:16-22
3- نيري (2017) Relaxed Random Search for Solving K-Satisfiability and Its Information Theoretic Interpretation International journal of Advanced Computer Science and Applications 11:118-122
4- نيري (1396) An Information Theoretic Analysis of Random Number Generator Based on Cellular Automaton International Journal of Advanced Computer Science and Applications 9:321-329

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-نيري م "گام برداري تصادفي غير متقارن بعنوان نشانه اي از پيچيدگي در مسائل گستاخ " دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي دانش بنيان در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1396)
۲-نيري م "K-SAT بعنوان يک سيستم پيچيده " دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي دانش بنيان در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1396)
۳-نيري م "تصادف بعنوان يک استراتژي هوشمندانه " دومين کنفرانس بين المللي پژوهش هاي دانش بنيان در مهندسي کامپيوتر و فناوري اطلاعات (1396)
۴-نيري م "ارضاء قيد در سيستم هاي متشکل از چند عامل: مطالعه بر روي مدل اجتماعي با استفاده از شبيه سازي " کنفرانس بين المللي کامپيوتر،برق و مخابرات با 4 زير شاخه (1395)
۵-نيري م "توليد شبه تصادف با استفاده از اتوماتاي سلولي و تحليل آن با معيار پيچيدگي اطلاعات " سومين کنفرانس بين المللي کامپيوتر، برق و مخابرات با 4 زير شاخه (1395)
۶-نيري م "آناليز رفتار آستانه ايي در شبکه هاي پيچيده با استفاده از شبيه سازي " کنفرانس بين المللي پژوهش هاي کاربردي در فناوري اطلاعات،کامپيوتر و مخابرات (1394)
۷-نيري م "کامپيوترهاي ديناميک : محاسبه در محيط پوياي گسسته " کنفرانس بين المللي يافته هاي نوين پژوهشي در مهندسي برق و علوم کامپيوتر (1394)
۸-نيري م "کامپيوترهاي موازي غير متعارف " نخستين کنفرانس بين المللي مهندسي برق و علوم کامپيوتر (1394)
9-Dehghan A, Arjoamnd P, نيري , Tabatabaey S "Offering a Conceptual Model of Technology Acceptance in e-Banking Based on the Customers’ Satisfaction and Trust " Korea, CSA (2011)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
رياضي عمومي ۲
اصول سيستمهاي کامپيوتري
رياضي عمومي۲
برنامه سازي پيشرفته
مباني احتمال
احتمال ۱
اصول سيستمهاي کامپيوتري
معماري كامپيوتر
طراحي وتحليل الگوريتم ها
مباني نظريه محاسبه
مباني منطق ونظريه مجموعه ها
هوش مصنوعي
زبان تخصصي
نظريه محاسبه
شبيه سازي کامپيوتري
بهينه سازي پويا
احتمال۱
مباني كامپيوتر وبرنامه سازي
مباني احتمال
مباحثي در علوم کامپيوتر
زيست شناسي عمومي
بهينه سازي ترکيباتي
مباني منطق ونظريه مجموعه ها
مباني احتمال
كارشناسي ناپيوسته
زبان تخصصي
آمار احتمالات
كـارشناسي
احتمال مهندسي
اصول شبيه سازي
شبيه سازي کامپيوتري
آمار واحتمالات کاربردي
رياضيات گسسته
زبان تخصصي
معماري کامپيوتر
هوش مصنوعي
آمار واحتمالات مهندسي
زبان تخصصي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)