۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مرضيه
نام خانوادگي : صادق زاده
سال تولد :
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (4)
۱- محمودي خ، صادق زاده م، قزل بيگلو س (1397) تحليل و بررسي گامهاي روانشناختي در منطق الطير با استناد به روانشناسي تحليلي يونگ فصلنامه عرفان اسلامي 58:59-85
۲- دهقان م، صادق زاده م، بازيار ب، فروغي ا (1395) عوامل مرتبط با پيش‌بيني پذيرش سيستم‌هاي يکپارچه سلامت الکترونيک توسط پزشکان استان‌هاي فارس و بوشهر مجله علمي پژوهشي مديريت اطلاعات سلامت- دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6:405-411
3- Dehghan A, صادق زاده , Badie A, Mardani M, Bafandkar F (1397) Investigating Factors Affecting the Physicians' Acceptance of Mobile Health Services Journal of Health and Biomedical Informatics (In Press) 5:1-11

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-دهقان م، صادق زاده م، جوکار س، دهقان ل "پيشبيني اضطراب رايانه بر اساس خودکارآمدي رايانهاي و نگرش نسبت به اينترنت " نخستين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، روانشناسي و علوم انساني (2017)
۲-شاملي ل، صادق زاده م "رابطه مادر- کودک و هوش هيجاني با رشد اجتماعي کودک " همايش ملي روانشناسي و سلامت- (1397)
۳-صادق زاده م، شاملي ل، خرمايي ف "صبر مادر و پرخاشگري کودک: نقش ميانجي گري استرس والدگري " همايش ملي روانشناسي و سلامت- (1397)
۴-خيرانديش س، بذرافشان م، صادق زاده م "بررسي تفرد قهرمان زن در افسانه ننه ماهي با استناد به چرخه رواني مورداک " همايش ملي نگاهي نو به زبان و ادب عامه (1396)
۵-صادق زاده م، بذرافشان م "تجلي کهن الگوي مادر در قصه هاي پريان ايراني " همايش ملي جايگاه و نقش مادر (1395)
۶-روستا س، شاملي ل، صادق زاده م "مقايسه تاب آوري، ذهن آگاهي و تنظيم هيجاني مادران کودکان مبتلا به نقص توجه- بيش فعالي و مادران کودکان بهنجار " جايگاه و نقش مادر (1395)
۷-شاملي ل، صادق زاده م، افراز م "نقش سبک هاي دلبستگي ناايمن مادر بر پرخاشگري کودک با واسطه گري استرس والدگري مادر " جايگاه و نقش مادر (1395)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آمار استنباطي
آمار استنباطي
آماراستنباطي
متون روانشناسي به زبان خارجي ۲
تفکر و زبان
متون روانشناسي به زبان خارجي۱
شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)
روانشناسي رشد ۲
روانشناسي بازي
انگيزش و هيجان
امار توصيفي
روان سنجي
روانشناسي يادگيري (نظريه ها ومفاهيم)
روانشناسي رشد ۱
فناوري اطلاعات در روانشناسي
روانشناسي عمومي۲
مباني جامعه شناسي
فلسفه علم روانشناسي
آموزه هاي روانشناختي در قرآن
-متون روانشناسي ۱
روانشناسي دين
کامپيوترکاربردي
-روانشناسي تربيتي
-روان سنجي
-متون روانشناسي ۲
روانشناسي جنسيت
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روشهاي آماري پيشرفته
زبان تخصصي
نظريه هاي شخصيت

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (4)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ارش قنواتي اثربخشي برنامه فرزندپروري مثبت بر نگرش هاي فرزندپروري و منبع کنترل والديني مادران کودکان پيش دبستاني با مشکلات رفتاري ۱۳۹۷
زهرا زارعي دودجي پيش بيني نارضايتي از تصوير بدني دانشجويان دختر بر اساس ويژگي‌هاي شخصيتي با واسطه‌گري فعاليت و مقايسه‌هاي مبتني بر ظاهر در اينستاگرام ۰
مريم اسفندياري رابطه بين سه گانه تاريک شخصيت و احساس تنهايي با ميانجي گري سبک هاي عشق ورزي ۰
فاطمه بهزادي نقش واسطه‌گري تنظيم هيجاني در رابطه بين صبر مادر و بالقوه‌گي او در بدرفتاري با کودک ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ساره روستا اثربخشي بازي درماني شناختي-رفتاري بر نحوه دوستي در ارتباط دو نفره و تکانشگري کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بيش‌فعالي ۱۳۹۶
انيتا رضايي بررسي تصاوير هنري ادبي در کتاب هاي شعر کودک گروه سني" ب "وتاثير آن در خلاقيت کودکان ۱۳۹۵
سميرا قزل بيگلو تحليل رفتارها وگفتارها در منطق الطير عطار بر اساس عرفان و روانشناسي يونگ ۱۳۹۳