۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مرضيه
نام خانوادگي : صادق زاده
سال تولد :
مدرک تحصيلي : بالاتر از فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : دانشور
بخش : روانشناسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (2)
۱- دهقان م، صادق زاده م، بازيار ب، فروغي ا (1395) عوامل مرتبط با پيش‌بيني پذيرش سيستم‌هاي يکپارچه سلامت الکترونيک توسط پزشکان استان‌هاي فارس و بوشهر مجله علمي پژوهشي مديريت اطلاعات سلامت- دانشگاه علوم پزشکي اصفهان 6:405-411

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-دهقان م، صادق زاده م، جوكار س، دهقان ل "پيشبيني اضطراب رايانه بر اساس خودکارآمدي رايانهاي و نگرش نسبت به اينترنت " نخستين کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، روانشناسي و علوم انساني (2017)
۲-صادق زاده م، بذرافشان م "تجلي کهن الگوي مادر در قصه هاي پريان ايراني " همايش ملي جايگاه و نقش مادر (1395)
۳-روستا س، شاملي ل، صادق زاده م "مقايسه تاب آوري، ذهن آگاهي و تنظيم هيجاني مادران کودکان مبتلا به نقص توجه- بيش فعالي و مادران کودکان بهنجار " جايگاه و نقش مادر (1395)
۴-شاملي ل، صادق زاده م، افراز م "نقش سبک هاي دلبستگي ناايمن مادر بر پرخاشگري کودک با واسطه گري استرس والدگري مادر " جايگاه و نقش مادر (1395)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
آمار استنباطي
آمار استنباطي
آماراستنباطي
متون روانشناسي به زبان خارجي ۲
تفکر و زبان
متون روانشناسي به زبان خارجي۱
شخصيت(نظريه ها و مفاهيم)
روانشناسي رشد ۲
روانشناسي بازي
انگيزش و هيجان
امار توصيفي
روان سنجي
روانشناسي يادگيري (نظريه ها ومفاهيم)
روانشناسي رشد ۱
فناوري اطلاعات در روانشناسي
روانشناسي عمومي۲
مباني جامعه شناسي
فلسفه علم روانشناسي
آموزه هاي روانشناختي در قرآن
-متون روانشناسي ۱
روانشناسي دين
کامپيوترکاربردي
-روانشناسي تربيتي
-روان سنجي
-متون روانشناسي ۲
روانشناسي جنسيت
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
روشهاي آماري پيشرفته
زبان تخصصي
نظريه هاي شخصيت

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (1)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
ارش قنواتي اثربخشي برنامه فرزندپروري مثبت بر نگرش هاي فرزندپروري و منبع کنترل والديني مادران کودکان پيش دبستاني با مشکلات رفتاري ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (3)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
انيتا رضايي بررسي تصاوير هنري ادبي در کتاب هاي شعر کودک گروه سني" ب "وتاثير آن در خلاقيت کودکان ۱۳۹۵
سميرا قزل بيگلو تحليل رفتارها وگفتارها در منطق الطير عطار بر اساس عرفان و روانشناسي يونگ ۱۳۹۳
ساره روستا اثربخشي بازي درماني شناختي-رفتاري بر نحوه دوستي در ارتباط دو نفره و تکانشگري کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ بيش‌فعالي ۰