۱۳۹۸/۰۳/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : ابوذر
نام خانوادگي : خسروي
سال تولد :
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي :
سال استخدام : 0
مرتبه علمي :
بخش : شهرسازي
دانشکده : هنر و معماري
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
۱- خسروي ا (1397) فرايند کنشگري نظامي و انتظامي قراگوزلوها از دوره تيموريان تا افشاريان فصلنامه علمي -ترويجي مطالعات تاريخ انتظامي 19:21-40
۲- خسروي ا، شيخ نوري م (1397) بررسي دلايل منازعه ايران و انگليس بر سر حق حاکميت بحرين و چگونگي استقلال بحرين 1853-1971 م. - در نوبت چاپ تاريخ نامه ايران بعد از اسلام 11:17-28
۳- خسروي ا (1397) بررسي روابط حکومت محلي حيره با ساير دولتها و جزاير جزيره العرب انجمن ايراني تاريخ اسلام 27:11-22
۴- خسروي ا، پورصادقي ع (1396) رابطه حکومت محلي حيره با ساير دولت ها و قبايل جزيرة العرب فصل نامه علمي ي پژوهشي پژوهش نامه تاريخ اسلام 27:69-86
۵- خسروي ا (1392) تيمورتاش و بحرين پژوهشهاي تاريخي 20:1-22
۶- خسروي ا (1390) استعمار انگليس و جدايي بحرين از ايران فصلنامه مطالعات تاريخي 33:167-193
۷- خسروي ا (1387) سياستمدار مورخ (عطاملک جويني) کتاب ماه تاريخ و جغرافيا 126:100-103

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-خسروي ا "بررسي روابط متقابل برنامه‌ريزي توسعه و فرهنگ شهري در انقلاب اسلامي ايران " چالشهاي گفتماني فراروي آينده انقلاب اسلامي ايران (1395)
۲-خسروي ا "تحولات شهرسازي در دوران انقلاب اسلامي ايران و چالش‌هاي پيش روي آن " چالشهاي گفتماني فراروي آينده انقلاب اسلامي ايران (1395)
۳-خسروي ا "نقش و جايگاه مادر در تاريخ فرهنگ و تمدن اسلام و ايران " همايش ملي جايگاه و نقش مادر (1395)
۴-خسروي ا "بررسي نقش دين در هويت‌يابي جوانان " آسيب‌شناسي دين‌باوري جوانان (1394)
۵-خسروي ا "راهکارهاي قران در جلوگيري از دين گريزي جوانان " آسيب‌شناسي دين باوري جوانان (1394)
۶-خسروي ا "بررسي اصطلاحات ديوانسالاري در شاهنامه فردوسي با تاکيد بر جلد اول " کاخ بي گزند، بزرگداشت حکيم ابوالقاسم فردوسي در هزاره دوم شاهنامه (1390)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
تاريخ شهر و شهرسازي در جهان
تاريخ شهر و شهرسازي در ايران
مباني شهرشناسي
مباني مديريت شهري
تاريخ شهرهاي ايراني - اسلامي
فرهنگ و هويت ايراني اسلامي
آشنايي با قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
انقلاب اسلامي ايران
اشنايي باقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تاريخ تحليلي صدر اسلام

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)