۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دكتر صحابه
نام خانوادگي : هاشمي
سال تولد : 1361
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : فيزيك
دانشکده : علوم پايه
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : s.hashemi@kazerunsfu.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (3)
1- هاشمي (2015) Solvation Force of Ellipse-Shaped Molecules Moving in One Dimension and Confined between Two Parallel Planar Walls physical chemistry research 3:58-66
2- هاشمي (2011) Monte Carlo study of one-dimensional confined fluids with Eur. Phys. J. B 84:289-297
3- هاشمي (2010) Monte Carlo simulation of a confined hard ellipse fluid physica a 389:4510-4520

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-هاشمي د "بررسي اثرات سطح محدود کننده دايره اي در تشکيل بارهاي توپولوژيک " هشتمين کنفرانس ملي فيزيک پيام نور (1396)
۲-هاشمي د "بررسي وابستگي ابعاد سيستم شبيه سازي در کميات فيزيکي سيستم در شبيه سازي مونتي کارلو " کنفرانس فيزيک (1389)
3-هاشمي "Monte Carlo Simulation of confined hard ellipse-fluid " Statistical Mechanics & Dynamical Systems (2010)
4-هاشمي "Solvation force of confined one dimensional ellipses " شانزدهمين کنفرانس شيمي فيزيک ايرانيان (1392)


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
نانوتكنولوژي
فيزيک پايه۱
ازمايشگاه فيزيک پايه۳
آزمايشگاه فيزيک عمومي ۳
آزمايشگاه فيزيک عمومي۱
مباني کامپيوتروبرنامه سازي
مکانيک تحليلي ۱
مکانيک تحليلي ۲
ترموديناميك ومكانيك اماري
رياضي فيزيک ۱
رياضي فيزيك ۲
مکانيک کوانتومي ۱
مکانيک کوانتومي ۲
اپتيک
فيزيک حالت جامد ۱
زبان تخصصي
مکانيک اماري
پروژه کارگا هي فيزيک
پروژه
تاريخ علم فيزيک
فيزيك هسته اي ۱
راديوايزوتوپ و کاربردآن
فيزيك حالت جامد ۲
ترموديناميک ومکانيک آماري۲
فيزيک عمومي ۱
فيزيک عمومي۳
فيزيک راکتور
برنامه نويسي کامپيوتر
فيزيک حالت جامد ۱
آزمايشگاه فيزيک۱
اصول شبيه سازي
فيزيك حالت جامد
فيزيک پايه۱
آزمايشگاه فيزيک ۱
فيزيک

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)