۱۳۹۹/۰۷/۰۷
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : دکتر فرهاد
نام خانوادگي : براتي
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات فارسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : behshad_4@yahoo.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (4)
۱- براتي د (1396) جبران اديب الفن و الحياة في کتبه و ادبه دراسات الادب المعاصر 35:103-115
۲- براتي د (1396) نگاهي تطبيقي به شعر خيام و ايليا ابوماضي مجله علمي پژوهش در علوم انساني و مطالعات اجتماعي 8:65-73
۳- براتي د (1396) مقايسه تائيه دعبل خزاعي با قصيده مدح امام رضا (ع) از صائب تبريزي فصلنامه علمي تخصصي مطالعات ادبيات، عرفان و فلسفه 3:69-84
4- Barati F (1395) praise of the prophet muhammad from Mohammad Boosiri and Jamaledin Abdolrazagh Esfahani social sciences 11:6234-6239

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-براتي د "رديابي مضامين شعر مقاومت محمود درويش در ادب فارسي(بررسي موردي: طاهره صفارزاده و عبدالجبار کاکايي) " سيزدهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادبيات فارسي (1397)
۲-براتي د "جلوه هاي شهر ارماني در ادبيات پايداري معاصر " همايش ملي ادبيات مقاومت (1396)
۳-براتي د "واکاوي و گزارش بسامدي واژگان و ترکيبات عربي در بيست قصيده خاقاني " نقش و جايگاه عربي نويسان و عربي سرايان ايراني در رشد و شکوفايي فرهنگ و تمدن اسلامي (1396)
۴-براتي د "مقايسه ترجمه هاي نهج البلاغه با تکيه بر خطبه متقين " چهارمين همايش ملي زبان و ادبيات فارسي (1395)
۵-براتي د "بررسي بلاغي نام ها و القاب و توصيفات معشوق در اشعار عربي سعدي " همايش ملي جايگاه فارس در عرصه زبان و ادبيات عربي (1394)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
قرائت متون عربي۱ايات قراني
قرائت متون عربي ۲نثر
قر۱ئت متون عربي ۳-نهج البلاغه
قرائت عربي ۴ـنظم
قرائت متون عربي۵ تاريخ ادبيات عرب
قواعدعربي ۱صرف ۱
قواعدعربي۲ صرف ۲
قواعد عربي۳ نحوعربي۱
قواعدعربي۴ نحو عربي ۲
عربي۶قسمت ششم(قواعدومتون)
- عربي ۲ قسمت دوم (قواعد ومتون)
قواعد متون عربي (۲)
- عربي ۳ قسمت سوم (قواعد و متون)
- عربي ۱ قسمت اول (قواعد ومتون)
- عربي ۴ قسمت چهارم (قواعد و متون)
عربي ۵ قسمت پنجم (قواعد و متون)
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
متون نظم و نثر عربي
عربي۱(صرف ونحو)
عربي۲(نثرعربي)
عربي۳(نظم عربي)
متون نظم و نثر عربي
دكتراي حرفه اي
متون عربي (نظم ونثر)
دكتـرا
متون نظم و نثر عربي(۱)

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (5)
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
معراج خلفي مضامين مشترک سياسي اجتماعي و فرهنگي صد خطبه اول نهج البلاغه با شاهنامه فردوسي ۱۳۹۸
محمد زارعي بررسي تجلي شخصيت پيامبر (ص) در متون نظم سده نهم تا سيزدهم ۱۳۹۷
صغري حميدي بررسي تضمين هاي عربي جهانگشا جويني و نفثه المصدور نسوي ۱۳۹۵
زينب احمدي بررسي آرايه هاي لفظي منشأت فاضل جمي ۰
ستار شفيعي بررسي سير تحول ادبيات فارسي چهارم –پيش دانش گاهي رشته علوم انساني ۱۳۹۸-۱۳۶۰ ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (6)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
رسول زارع خفري بررسي تطبيقي نثر شاعرانه در تاريخ الوزراء ابوالرجا قمي و تواريخ آل سلجوق( زبده النصره و نخبه العصره) بنداري اصفهاني ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
جمشيد دهقاني آيين حکومت داري در نامه امام علي (ع) به مالک و آثار سعدي و احکام السلطانيه ماوردي ۱۳۹۸
سيده عصمت حسيني آداب و رسوم و سنن و باورها در آينه سرودهاي محلي لري ۱۳۹۸
يعقوب سليماني دشت ارژني بررسي وزن شعر ابن يمين فريومدي ۱۳۹۷
احمد زارعي بررسي عناصر داستاني (موضوع، شخصيت، زاويه ديد، سبک، صحنه و زمان و فضا) در آثار «رُنج، سرر يزون، قنوت آخر و کاش چشمهايش دروغ گفته بود» از محمد محمودي نورآبادي ۱۳۹۷
عبدالرضا بندري نقد تطبيقي تعاريف، شواهد و اصطلاحات بديع در اسرار البلاغه و التلخيص با کتب بلاغت فارسي (ترجمان البلاغه - حدائق السحر - المعجم في معابير اشعار العجم) ۱۳۹۵