۱۳۹۹/۰۶/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : سيد هاشم
نام خانوادگي : خاتمي
سال تولد : 1347
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : ادبيات فارسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : h.khatami@kazeroun.ac.ir

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
۱- رضايي م، خاتمي س (1395) استعاره زدايي از واژه آسمان در اشعار کلاسيک فارسي بوستان ادب 29:71-94
۲- رضايي م، خاتمي س (1395) بررسي خردگرايي براساس تحليل بافت ادبيات عرفاني و اسطوره شناسي 43:115-151
۳- خاتمي س (1389) تصوير آفريني عارفانه درغزليات فيض کاشاني بوستان ادب دانشگاه شيراز 1:37-74
۴- خاتمي س (1386) بررسي اسطوره آرش ، جشن تيرگان وبسامد حضورآن ها درادب فارسي نشريه علمي -پژوهشي دانشکده ادبيات وعلوم انساني دانشگاه شهيدباهنر کرمان 22:83-111
۵- خاتمي س (1375) پژوهشي پيرامون شهرستان کازرون فصل نامه فرهنگ فارس 11:331-360
۶- خاتمي س (1374) گنج پنهان ماهنامه سلمان 2:2-3
7- Khatami S, Darvishi F (2015) Introducing the Headstones Inscriptions In the Department Of Endowments Kazerun Iran International Journal of Review in Life Sciences 5:1372-1381

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-خاتمي س "مقايسه اندرزنامه ي اوشنردانا با گلستان سعدي " هفتمين همايش پژوهش هاي زبان وادبيات فارسي (1392)
۲-خاتمي س "جايگاه وب سايت هاي گردشگري الکترونيکي درتوسعه بازارهاي گردشگري الکترونيکي " کنفرانس فناوري اطلاعات و جهاد اقتصادي (1390)
۳-خاتمي س "نگرشي برکاربرد واژگاني آب در سبک عراقي " آيين هاي ايراني نيايش و آب (1385)

چاپ كتاب
۱-خاتمي س "بررسي تطبيقي گويش کازروني " چاپ اول (1386) کازرونيه تهران

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
مرجع شناسي وروش تحقيق۱
- تاريخ زبان فارسي
تاريخ ادبيات فارسي ۱
تاريخ ادبيات فارسي ۲
تاريخ ادبيات فارسي ۳
مقدمات زبانشناسي
زبان هاي باستاني
گويش شناسي
فارسي عمومي
- متون نثر (۱) متون ادبي - تاريخي با تأكيد بر تاريخ بيهقي
- تاريخ ادبيات فارسي۱(پيش از اسلام تا آغاز دوره سلجوقيان)
- تاريخ ادبيات فارسي ۲(از آغاز دوره سلجوقيان تا دوره مغول)
- متون نظم (۲)قسمت اول شاهنامه(۱)
- تاريخ ادبيات فارسي ۳ (از دوره مغول تا دوره صفويه)
- متون نظم ۲قسمت دوم شاهنامه (۲ )
- متون نثر (۳) متون ادبي - تعليمي با تأکيد بر گلستان
- تاريخ ادبيات فارسي ۴ (از دوره صفويه تا دوره مشروطه )
آشنايي با زبان و آثار پهلوي
مرجع شناسي و روش تحقيق
متون منتخب نثر ادبي- تاريخي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)