۱۳۹۶/۱۰/۲۹
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهدي
نام خانوادگي : رضايي
سال تولد : 1356
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : دكتـري
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : استـاديار
بخش : ادبيات فارسي
دانشکده : ادبيات و علوم انساني
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک :
علاقه مندي ها :

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (43)
۱- رضايي م (1396) مقايسه سفرهاي شاهنامه با سفرهاي حماسي اساطيري ديگر زبان و ادب فارسي دانشگاه تبريز 234:33-54
۲- رضايي م (1396) تحليل ساختاري الگوهاي متکرر شاهنامه و ديگر حماسه ها بوستان ادب 1:1-1
۳- رضايي م (1395) بررسي درزماني تعاريف عرفان و تصوف مطالعات عرفاني دانشگاه کاشان 23:39-66
۴- رضايي م، خاتمي س (1395) استعاره زدايي از واژه آسمان در اشعار کلاسيک فارسي بوستان ادب 29:71-94
۵- رضايي م، خاتمي س (1395) بررسي خردگرايي براساس تحليل بافت ادبيات عرفاني و اسطوره شناسي 43:115-151
۶- رضايي م، زارعي فرد ر (1394) جنسيت و ارزيابي در جلسات دفاع از پايان نامه پژوهش هاي زبان شناسي 1:1-1
۷- رضايي م، خسرواني خانيمني م (1394) نقد تصوف در آثار صوفيان قبل و بعد از حمل? مغول اديان و عرفان 48:49-66
۸- رضايي م (1394) تطبيق اصطلاحاتي از ادبيات و زبانشناسي مطالعات و تحقيقات ادبي دانشگاه خوارزمي 1:1-1
۹- رضايي م (1393) مقايسه خردگرايي در شاهنامه با متون ايران قبل از اسلام بر اساس تحليل بافت ادبيات عرفاني و اسطوره شناسي 1:1-1
۱۰- رضايي م، ميمنه ح، داربوي ر (1393) علل و انگيزه هاي مشارکت اجتماعي صوفيان پژوهش هاي ادب عرفاني 26:79-110
۱۱- رضايي م (1393) بررسي و تحليل مفاخره هاي صوفيانه گوهر گويا 1:1-1
۱۲- رضايي م (1393) علل و انگيزه هاي مشارکت اجتماعي صوفيان بر اساس متون عرفاني سده پنجم هجري پژوهش هاي ادب عرفاني 1:79-110
۱۳- رضايي م (1392) سادگي در نامگذاري؛ نامه هاي رسمي 1:1-1
۱۴- غلامي ح، رضايي م (1392) مشبه به ها و تصاوير چهره معشوق در شعر شاعران زن معاصر بهار ادب 21:353-368
۱۵- رضايي م (1391) چند نکته درباره ساده نويسي 1 1:1-1
۱۶- رضايي م (1391) درآمدي بر بررسي تاريخي واژگان جهرمي مجله ادبيات و زبان هاي محلي 2:1-1
۱۷- رضايي م (1391) ساختارها و ابزار هاي ايجاد هيجان در لطايف فارسي ادب و زبان دانشگاه شهيد باهنر 1:1-1
۱۸- آذرمکان ح، رضايي م (1391) نقد بر اسناد سلسله هاي معروفيه اديان و عرفان 45:1-20
۱۹- رضايي م، جمشيدي م، فاطمي س (1390) علي اکبر دهخدا انديشه سياسي متفکران مسلمان 12:298-324
۲۰- رضايي م (1390) عيني نويسي سرآغاز نويسندگي انشا و نويسندگي 1:1-1
۲۱- رضايي م (1390) نقد کتاب اجتماعيات در ادبيات فارسي 1:1-1
۲۲- رضايي م (1390) مقايسه جاودانگي در ساطير زرتشتي و سامي ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي 1:1-1
۲۳- رضايي م (1389) نقد کتاب حجاب و پوشش زن در ادبيات فارسي 1:1-1
۲۴- رضايي م (1389) نقد کتاب دانش و دانشمند در ادبيات فارسي 1:1-1
۲۵- رضايي م (1389) نقد کتاب گفتمان ميان رشته اي دانش کتاب ماه کليات 1:1-1
۲۶- رضايي م (1389) نقد تعاريف عرفان و تصوف زبان و ادبيات فارسي دانشگاه تربيت معلم 1:1-1
۲۷- رضايي م (1389) مرزبان نامه، يادگاري از عهد ساساني گوهر گويا 1:1-1
۲۸- رضايي م (1389) مراتب سکر و صحو از ديدگاه مکتب عرفاني خراسان و بغداد ادب و زبان دانشگاه شهيد باهنر کرمان 1:1-1
۲۹- رضايي م (1388) بازنگري درمحتواي کتابهاي فارسي عمومي دانشگاهها و ضرورت تغيير تعداد واحد ها و شيوه تدريس آن بايد ها و نبايد ها در رشته زبان ادبيات فارسي دانشگاه علامه طباطبايي 1:1-1
۳۰- رضايي م (1388) دلايل تقيد پيروان مکتب بغداد به ظواهر شريعت دانشکده ادبيات دانشگاه تربيت معلم 1:1-1
۳۱- رضايي م (1386) وحدت وجود از ديدگاه جنيد بغدادي مجله عرفان زنجان 1:1-1
۳۲- رضايي م (1386) عوامل شکل گيري حزن و تحولات آن در عرفان و تصوف فلسفي کلامي دانشگاه قم 1:1-1
۳۳- رضايي م (1386) «مراتب توحيد از ديدگاه جنيد بغدادي علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز 1:1-1
۳۴- رضايي م (1384) رئاليسم جادوئي؛ نگاهي دوباره گزارش گفتگو 1:1-1
۳۵- رضايي م (1383) نگاهي بر اسطوره هاي رم کتاب ماه هنر 1:1-1
۳۶- رضايي م (1382) آيين هاي تدفين اقوام باستان کتاب ماه هنر 1:1-1
۳۷- رضايي م (1382) بودا در جستجوي ريشه هاي آسمان کتاب ماه دين 1:1-1
۳۸- رضايي م (1382) اساطير پيدايش انسان گزارش گفتگو 1:1-1
۳۹- رضايي م (1382) اساطير پايان جهان گزارش گفتگو 1:1-1
۴۰- رضايي م (1381) طوفان در آينة اساطير ملل گزارش گفتگو 1:1-1
41- Rezaei M, تقي نژاد , دستپاک , تقي نژاد (2017) A CONTRASTIVE ANALYSIS OF COMPLEMENT CLAUSES IN ENGLISH AND PERSIAN Modern Journal of Language Teaching Methods 6:187-193
42- Rezaei M, Neydi A (2016) Description of the horse in the non-narrative poetry of Persian Literature Medwell Journals Social Sciences 1:1-1
43- Rezaei M (2015) The Structure of Persian Simple Sentences Journal of education and social sciences 6:1-1

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-رضايي م، رنجبران ح "انواع جاودانگي در اساطير " پنجمين همايش ملي نقد ادبي؛ مطالعات اسطوره شناختي ونقد اسطوره اي (1395)
۲-رضايي م، علوي ب "سه بحث فراموش شده زن در متون ايران پيش از اسلام " يازدهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1395)
۳-رضايي م، بازياري ا، رييسي م "کاربرد اعداد در حديقه سنايي " چهارمين همايش ملي زبان و ادبيات فارسي (1395)
۴-رضايي م، زارعي فرد ر "جنسيت و ارزيابي در مکالمات گفتاري دانشگاهي " سومين همايش ملي زبانشناسي و آموزش زبان فارسي (1394)
۵-رضايي م، علوي ب "توصيف معشوق در تغزلات قصايد مدحي سنايي " دهمين همايش بين المللي انجمن ترويج (1394)
۶-رضايي م، زارعي فرد ر، مصلي نژاد ف "نقد و بررسي ساختمان فعل جهت تسهيل آموزش دستور " دهمين همايش بين المللي انجمن ترويج (1394)
۷-شنبه شيني ز، رضايي م "بررسي و تحليل نقش نهادي در دستورهاي سنتي " دهمين همايش بين المللي انجمن ترويج (1394)
۸-رضايي م، علوي ب "مقايسه فرامرزنامه و بانو گشسب نامه از ديدگاه جنبه هاي فانتزي " دهمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان وادب فارسي (1394)
۹-رضايي م، تقي نژاد ف "نگرش صوفيان به حاکمان بر اساس متون عرفاني سده چهارم تا هفتم " همايش بين المللي جستارهاي ادبي و تعاملات فرهنگي (1394)
۱۰-رضايي م، وحيديان م "بررسي لالايي هاي مرسوم در لارستان " همايش ملي نگاهي نو به ادبيات عامه (1393)
۱۱-رضايي م، وحيديان م "نقد و بررسي کتاب زبان فارسي دبيرستان بر اساس ميزان نقش آن در آموزش زبان فارسي " اولين همايش ملي آموزش زبان فارسي (1393)
۱۲-رضايي م "تحليل و بررسي طنزهاي اجتماعي پس از انقلاب اسلامي " نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1393)
۱۳-رضايي م "نوآوري شعر محمد رضا شفيعي کدکني " نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1393)
۱۴-رضايي م "معرفي همت بستکي و بيان ويژگي اشعارش " نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1393)
۱۵-رضايي م "بررسي و ريشه يابي اسطوره هاي کروي بودنزمين " نهمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1393)
۱۶-رضايي م "تحليل محتواي طنزهاي عصر انقلاب اسلامي " هشتمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1392)
۱۷-رضايي م "يادآوري چند نکته درباره سفرهاي صوفيانه " هشتمين همايش انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1392)
۱۸-رضايي م "بررسي لايه هاي پسوندهاي زبان فارسي " دومين همايش ملي آموزش زبان فارسي و زبانشناسي (1392)
۱۹-رضايي م "سبک شناسي شعر صباحي بيدگلي و مقايسه آن با سبک دوره بازگشت " ، همايش بين المللي نکوداشت صباحي بيدگلي (1391)
۲۰-رضايي م "ژاله قائم مقامي، شاعر بانويي پيشتاز در سياست و اجتماعيات " هفتمين همايش بين المللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1391)
۲۱-رضايي م "نگاه دوباره به سلسله هاي معروفيه " ششمين همايش بين اللمللي انجمن ترويج زبان و ادب فارسي (1390)
۲۲-رضايي م "تحليل زبان سبک و محتواي شعر عاميانه کودک " سومين همايش ادبيات کودک (1390)
۲۳-رضايي م "بلاغت در اشعار عاميانه شيرازي " همايش ادبيات محلي (1390)
۲۴-رضايي م "اولويت ها و محور هاي موضوعي در تعاريف عرفان و تصوف " پنجمين همايش سراسري انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران (1389)
۲۵-رضايي م "شيوه هاي تدفين در ايران باستان و انعکاس آن در اساطير ايراني " دومين همايش ملي زبانشناسي، کتيبه ها و متون (1387)
۲۶-رضايي م "تجلي دو مبحث عرفاني جنيد بغدادي در انديشه هاي مولانا " همايش بزرگداشت مولانا (1385)

چاپ كتاب
۱-رضايي م "آفرينش و مرگ در اساطير " چاپ دوم (1383) اساطير تهران
۲-رضايي م "مکتب جنيديه ريشه هاوانديشه ها " چاپ اول (1387) دانشگاه تهران تهران
۳-رضايي م "دستور زبان فارسي " چاپ اول (1392) ميترا تهران


عناوین تدریس شده
كـارشناسي
سي قصيده ناصر خسرو و مسعود سعد
متون نثر۲کشف الا سرار
متون نثر۴ مرصادالعباد
ايين نگارش وويرايش۱
ايين نگارش وويرايش ۲
- دستورزبان فارسي۱
- دستورزبان فارسي ۲
- مباني عرفان وتصوف
حديقه سنايي
متون نظم ۳نظامي
سبک شناسي ۲ نثر
انواع ادبي
متون نظم (۴)قسمت اول اشعار سنايي
- آيين نگارش و ويرايش
- متون نظم ۲ قسمت ۳ قصايد ناصر خسرو
- کارگاه روزنامه نگاري
متون نظم ۳ قسمت سوم نظامي
روزنامه نگاري
كـارشناسي ارشد ناپيوسته
ساخت دستوري زبان فارسي
قواعد نگارش
کارگاه نگارش
متون نظم۲(سنايي-ناصرخسرو)
متون نثر۴(کشف المحجوب)
دستور
رساله
رساله ***
دكتراي حرفه اي
تحقيق در ادبيات حماسي و اساطيري
تحقيق در متون نظم فارسي
تحقيق در ادبيات غنايي
آزمون جامع
دكتـرا
آمادگي آزمون جامع

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (27)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
نصراله دشتي مقايسه آيين هاي شاهنامه با آيين هاي حماسه هاي هند و يونان ۰
ليلا اكبري تحليل تقابل‌ها در اسطوره‌ها و حماسه‌هاي ايراني ۰
عزيزه نيدي تحليل ساختاري داستان هاي کرامات صوفيانه ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
شيوا رييسي بگلونره بررسي مدايح در متون عرفاني نثر فارسي سده پنجم و ششم ۱۳۹۶
عليرضا عبدلي تأثير اقليم بر توصيف معشوق در ويس و رامين فخرالدين اسعد گرگاني و خسرو شيرين نظامي وليلي و مجنون جامي ۱۳۹۶
منيژه دلاوري بررسي سبک گفتارهاي زنان در داستان خسرو و شيرين و ويس و رامين ۱۳۹۶
سهيلا اميني فارسي : تحليل سبک زنانه در گفتارهاي شخصيت هاي زن سيمين دانشور بر اساس سووشون و ساربان سرگردان ۱۳۹۶
مرضيه رستمي تحليل روان‌شناختي شخصيت‌ها درسه داستان‌ مثنوي بر اساس نظريه اريک برن ۱۳۹۶
شيرين شمس الديني ريخت شناسي قصه هاي مردم كازرون براساس نظريه ولاديمير پراپ ۱۳۹۵
حميده رنجبران واکاوي عناصر حيات زا در اسطوره هاي ملل گوناگون ۱۳۹۵
زهرا موسوي تحليل و بررسي مناظره هاي صوفيانه براساس متون نثر عرفاني فارسي سده هاي ۵ و ۶ ۱۳۹۴
مژده مهرافرين بررسي تاثير تحولات سياسي – اجتماعي بر طنز دهه هفتاد ۱۳۹۴
مريم خسرواني خانيمني بررسي انتقادات تصوف در آثار صوفيان سده ۵ و ۶ و مقايسه آن با آثار صوفيان سده ۸ و ۹ ۱۳۹۴
زهرا شنبه شيني مقايسه ي نحو در دستورهاي سنتي زبان فارسي ۱۳۹۴
مهناز دهقان شرح منظومات شرف الديّن علي يزدي ۱۳۹۳
فرهاد استواري بررسي جايگاه آسمان در انديشه شاعران برجسته قرن پنجم و تطبيق آن با اساطير ملل ۱۳۹۳
راضيه صداقت مقايسه سبک طنز پردازي گذشته وحال با تاکيد بر طنزهاي عبيد زاکاني ، عمران صلاحي، جواد مجابي ، ابوالقاسم حالت ۱۳۹۲
طاهره قاسم مهرابي زمان وانواع آن در شاهنامه و مقايسه آن با ديگر آثار حماسي فارسي ۱۳۹۲
سيروس سينا بررسي سفرهاي اساطيري جهان و مقايسه ي آن با سفرهاي اسطوره اي شاهنامه . ۱۳۹۲
شراره تاجميررياحي نقش و کارکرد حيوانات نخستين در اساطير ملل و ادبيات ايران قبل از اسلام ۱۳۹۲
زينب فلاح زاده عنوان فارسي ۱۳۹۲
سميه منظميان ريشه يابي پيشواز در متون حماسي و متون ايراني قبل از اسلام ۰
فهيمه عرشي مقايسه ميزان عيني نويسي در مدير مدرسه جلال آل احمد و جزيره سرگرداني سيمين دانشور ۰
فرحناز عظيمي انواع عواطف در متون حماسي فارسي ۰
علي عزيزي بررسي سبک نگارش نامه هاي سياسي امام خميني ۰
سمینارویژه ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
سارا شيرالي تجزيه و مقايسه داستان کوتاه سمنوپزان جلال آل احمد و شهري چون بهشت سيمين دانشور از لحاظ نحوي ۰
صغري حسني بررسي کاربرد فعل در انواع نثر فارسي ۰
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (27)
دكتري
نام دانشجو موضوع سال دفاع
بشير علوي بررسي عاطفه و همسويي صور خيال با آن در شعر شفيعي کدکني و حميدي شيرازي ۱۳۹۶
كيهان شهرياري تحليل نمادهاي اسطوره اي يونان در شخصيت هاي زن پنج رمان فارسي با رويکرد الگويي يونگ ۰
سارا دارنگ بررسي تيپ¬هاي داستاني در رمان هاي شهرنوش پارسي پور، گلي ترقي و غزاله عليزاده. ۰
افروز ضيا بررسي و طبقه بندي قابليتهاي نمايشي در ادبيات کودک ( با تأکيد بر صد اثر ادبي برجسته از آغاز تاکنون ) ۰
محسن نورپيشه قديمي بررسي تاثير عاطفه بر دگرگوني‌هاي زباني و ساخت تصاوير در غزليات شمس ۰
حسين ادبي فيروزجايي بررسي محتوايي حماسه عرفاني در آثار منظوم سنايي، عطار و مولانا ۰
روح اله عسكري تصحيح مجدد غزليات طالب آملي ۰
کارشناسي ارشد
نام دانشجو موضوع سال دفاع
عبدالرضا يزدان پناه ادبيات انتقادي قرن ششم ۱۳۹۶
زهرا دهقاني بررسي تصاوير ساخته شده در غزل هاي قرن هفتم و هشتم بر پايه واژه خنده ۱۳۹۵
مهدي پورغفور بررسي سيماي مهدويت در اشعار شاعران سده يازدهم با تکيه بر قرآن و حديث ۱۳۹۵
زينب زروان دعا و نفرين و آيين هاي آن در اساطير ۱۳۹۵
سودابه عباسي فريب در اساطير ايران و يونان ۱۳۹۵
سرور طبيبي بزم و طرب و آيين آن در اشعار غنايي قرن چهارم و پنجم ۱۳۹۴
محمود كشاورزي مقايسه مفهوم عشق وازادي ازديدگاه فروم ومولانا ۱۳۹۴
زهرا مستاجران گورتاني مقايسه ي مشخصات رياليسم جادويي در «رازهاي سرزمين من» و «اهل غرق» ۱۳۹۴
شهره جمالي بررسي سير کاربردسمبل در مثنوي ۱۳۹۴
محمد تنگستاني زاده بررسي صور خيال در شعر عماد خراساني ( ۱۳۰۰ – ۱۳۸۲ ) ۱۳۹۴
اعظم جوادي تحليل کارکرد واژگان در غزل پست مدرن دهه هشتاد ۱۳۹۳
طيبه حيدري عمله بوطيقاي روايت درسه دفتراول مثنوي ۱۳۹۲
ليلا حسيني بررسي شعرهاي برجسته ئ ا.بامداد (احمد شاملو) ۱۳۹۱
فاطمه نوفلي بررسي مرگ انديشي در شعر شاعران نوگرا و سنتگراي معاصر ۱۳۹۱
مصيب صديقي بررسي بازتاب تفسيرها وتأويلات معارف بهاءولد بر مثنوي مولوي و فيه مافيه ۱۳۹۱
نرجس رضايي مقايسه و بررسي شريعت و طريقت در مرصادالعباد و کشف المحجوب ۰
پريچهر محمدي فارس? بررس? بدب?ن? وافسردگ? در اشعار صائب تبر?زي و ر?شه هاي اجتماع? آن ۰
آزيتا رستمي توصيف ظاهري شخصيت ها در شاهنامه فردوسي ۰
سارا موثقي چغايي بررسي تطبيقي ترجمه عبارت هاي عربي کشف المحجوب هجويري و تذکره الاولياي عطار ۰
علي حاجي پور تحليل کارکرد عناصر داستان نويسي در آثار زويا پيرزاد ۰