۱۳۹۹/۰۷/۰۳
کارنامه آموزشي و پژوهشي
نام : مهندس رسول
نام خانوادگي : بلاغي
سال تولد : 1357
وضعيت تاهل : متاهل
مدرک تحصيلي : فوق ليسانس
سال استخدام : 0
مرتبه علمي : مربي
بخش : شهرسازي
دانشکده : هنر و معماري
آدرس :
تلفن :
تلفن همراه :
پست الکترونيک : rasoulbalaghi@yahoo.com

مقالات چاپ شده در مجلات علمي (7)
۱- بلاغي م (1396) سنجش ميزان رضايتمندي شهروندان از عملکرد شهرداري و ارزيابي عوامل فردي، اجتماعي مؤثر بر آن (مطالعه موردي: شهر دهدشت) پژوهش و برنامه ريزي شهري 30:110-120
۲- بلاغي م (1396) سطح بندي پايداري اجتماعي در نواحي روستايي فصلنامه روستا و توسعه 2:1-1
۳- بلاغي م (1395) ارزيابي و تحليل ابعاد اجتماعي حاشيه‌نشيني در کلانشهرها (مطالعه موردي: محلات حاشيه نشين شيراز) جغرافيايي سرزمين 52:57-75
۴- بلاغي م (1395) ب هگزيني روش اولوي تبندي برنام هريزي مكاني در مديريت بحران زلزله (نمونه موردى: منطقه 3 شهر اصفهان) مطالعات محيطى هفت حصار 18:85-100
۵- بلاغي م (1395) عناصر محيطي و فردي تأثيرگذار بر احساس امنيت زنان در فضاهاي عمومي شهري ويژهنامه زن و جامعه زمستان 1395 7:219-240
۶- بلاغي م (1395) رويكردهاي توانمندسازي مناطق حاشيه اي شهري مورد شناسي: سكونتگاه غير رسمي حسن آباد يزد فصلنامه جغرافيا و آمايش شهري- منطقه اي 19:216-230

مقالات و خلاصه مقالات ارائه شده در همايش ها
۱-بلاغي م "بررسي رواني شناسي رنگ هاي فضاهاي شهري با رويکرد ايراني - اسلامي " کنفرانس ملي معماري و منظر شهري (1393)
۲-بلاغي م "بررسي وضعيت توسعه و پايداري فضاهاي سبز در مناطق شهر شيراز " کنفرانس ملي توسعه پايدار و عمران شهري (1391)
۳-بلاغي م "بررسي نقش و جايگاه ايتام در طرحهاي توسعه شهري در نظام اسلامي " اولين همايش ملي اسلام و ايتام (1391)
4-Balaghi inalou R "evaluation of public participation and women in sustainable development " International Conferece an Architect (1395)

طرح هاي کاربردي (0)
عنوان

عناوین تدریس شده
كـارشناسي
طرح شهرسازي۱
درك و بيان محيط شهري
مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري
تاريخ شهر و شهرسازي در ايران
شناخت فضاي شهري
برنامه ريزي حمل و نقل شهري
تاسيسات و زيرساختهاي شهري
علم و هنر شهرسازي
مسكن
بافت هاي فرسوده و تاريخي
حقوق وقوانين شهري
-جامعه شناسي شهري
-مباني و روشهاي برنامه ريزي شهري
مباني شهرشناسي
-بافت فرسوده و تاريخي
-تاسيسات وزير ساختهاي شهري
کارگاه شهرسازي ۱
روان شناسي محيطي
تاريخ شهرهاي ايراني - اسلامي
فرهنگ و هويت ايراني اسلامي
-شناخت وتحليل فضاي شهري
کارگاه شهرسازي ۵
شهرو شهرسازي در دوران معاصر
کارگاه شهرسازي ۴
سوانح طبيعي و سکونتگاه هاي انساني
کارگاه شهرسازي ۲
مباني جامعه شناسي
مباني جامعه شناسي

راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)
مشاوره پایان نامه های تحصیلات تکمیلی (0)